Consultant superior( perioadă nedeterminată), Direcţia metodologie de evidenţă a plăţilor şi plătitorilor Direcţia generală administrarea plăţilor şi plătitorilor,

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 27.07.2022, 15:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Monitorizarea,elaborarea şi implementarea a procedurilor în domeniul evidenței plătitorilor și a contribuțiilor de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Monitorizarea şi evaluarea  procesului de înregistrare şi  evidenţă a plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

  Participarea la elaborarea propunerilor şi avizare a  proiectelor de acte normative şi a noilor legi, hotărâri referitor la evidenţa plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

  Acordarea asistenţei metodologice în domeniul de competenţă specialiştilor Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale.

  Monitorizarea funcţionalităţii componentelor sistemului informaţional "Protecţia Socială" pe domeniul de competenţă a direcţiei şi elaborarea propunerilor de dezvoltare şi ajustare a acestuia.

  Participarea în activităţile de informare şi explicare a legislaţiei cu privire la evidenţa contribuabililor şi contribuţiilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul economie, contabilitate, finanţe

Experienţă  profesională:   1 an experienţă profesională în domeniu;

Cunoştinţe:

Cunoaşterea legislaţiei în domeniul asigurărilor sociale;

Cunoaşterea limbii de stat şi unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B 1);

Cunoştinţe de operare la calculator:  Windows,  Word,  Excel,       Posturile Automatizate de Lucru  ale complexului informaţional al sistemului de asigurări sociale de stat.

Abilităţi: Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/ Comportamente: Respect faţă de colegi de serviciu şi clienţi, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Salariul pe funcție

De la 7310 Lei

Bibliografia concursului

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative  în domeniul serviciului public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 / 2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100 /2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Legea  nr.156/1998 privind  sistemul public de pensii

Hotărîrea Guvernului nr.230 /2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale

Hotărârea Guvernului nr. 399/2021 pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.