Consultant superior, Secția relații economice externe

Ministerul Economiei
Data limită de aplicare - 18.03.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la procesul de implementare a angajamentelor derivate din Titlul V ale Acordului de Asociere (AA) între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA).

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea proiectelor de acte normative în domeniu;
 2. Conlucrarea cu instituțiile de resort, mediul privat și societatea civilă în vederea monitorizării procesului de executare a Planului Național de Acțiuni privind implementarea angajamentelor stipulate în AA și DCFTA pe domeniile ministerului;
 3. Monitorizarea și pregătirea rapoartelor pe domeniile de responsabilitate;
 4. Asigurarea activității Grupurilor de lucru interministeriale instituite pentru implementarea AA/DCFTA.
 5. Pregătirea materialelor pentru reuniunile mixte a Comitetelor sectoriale în cadrul AA și DCFTA și asigurarea desfășurării acestora.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare absolvite, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul economic, relațiilor economice internaționale, administrarea afacerilor, drept european.

Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu.

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației în domeniu;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- Abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Abilități: de lucru cu informația, planificare, organizare, coordonare, instruire, control, lucru cu informația, comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere, lucru în echipă.

Atitudini/comportamente: Respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă, nediscriminare și egalitate de gen, integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8640 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Codul fiscal;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 • Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional
 • Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. nr. 98/2012 privind administrația publică de specialitate;
 • Legea nr.82/2017 integrității.
 • Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 595/ 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
 • Legea nr. 820/17.02.2000 privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare;
 • Legea nr. 218/01.06.2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, științifică şi tehnică;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaționale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenței externe;
 • Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte din 27.06.2014
 • Acordul privind zona de comerț liber în cadrul CSI, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011;
 • Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), semnat la București la 19 decembrie 2006;
 • Alte acte normative specific funcției deținute.