Consultant superior, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Ministerul Economiei
Data limită de aplicare - 02.02.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcției: realizarea  procesului de planificare strategică a ministerului prin executarea activităților de analiză, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice naționale și intersectoriale conform domeniilor de activitate ale ministerului, cu perfectarea rapoartelor, precum și executarea activităților privind asigurarea  calității proiectelor de acte normative elaborate și promovate de minister, sub aspectul respectării exigențelor de tehnică legislativă și cerințelor față de documentele de politici.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea planurilor de activitate ale ministerului, a rapoartelor de progres și de evaluare privind implementarea politicilor publice pe domeniile de competență ale ministerului și prezentarea acestora Guvernului, autorităților administrației publice centrale și altor părți interesate;

2. Asigurarea coerenței și sinergiei, la nivelul ministerului, dintre procesul de planificare și elaborare a documentelor de politici publice și a documentelor de planificare cu procesul bugetar, elaborarea Strategiilor sectoriale de cheltuieli, propunerilor pe programe bugetare și rapoartele acestora;

3. Avizarea / expertiza proiectelor de acte normative, documentelor de politici publice elaborate de minister și de alte autorități publice centrale și asigurarea corespunderii acestora cu prevederile strategiilor și programelor naționale, racordarea acestora la prioritățile și necesitățile de integrare europeană a țării;

4. Acordarea asistenței metodologice subdiviziunilor ministerului în procesul de elaborare a documentelor de politici publice inițiate de către subdiviziuni.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic, economic, administrație publică.

Experiență profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu economic, juridic, administrație publică

Cunoștințe:

- Cunoașterea legislației în domeniu;

 - cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);

- abilități de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, Internet).

Abilități: Abilități de analiză, sinteză și planificare, elaborare a documentelor, monitorizare și evaluare, capacități de organizare, gestionare și administrare a informațiilor, perfectare calitativă a rapoartelor, aplanare a situațiilor de conflict, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: Responsabilitate, disciplină, spirit de inițiativă, tendință spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort și stres, respect față de oameni, punctualitate, diplomație, flexibilitate, obiectivitate și exigență, integritate, nediscriminare și egalitate de gen.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8640 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova;

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • -Legea nr.158 /2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • -Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • - Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • - Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 • - Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • - Legea nr.98/2012 privind administrația publică de specialitate;
 • - Legea nr.82/2017 integrității;

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014;
 • Hotărârea Guvernului nr.143/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei;
 • Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice.
 • Hotărârea Guvernului nr.23/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative;
 • Hotărârea Guvernului nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului (capitolul V al Regulamentului).

-  Ghidul metodologic privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în documentele de planificare și documentele de politici publice la nivel național

    (https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/ghid_copertat_coral.pdf).

- Hotărârea Guvernului nr.462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul aparatului central al ministerului.

-  Ordinul ministrului finanțelor nr.209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului.