Consultant superior, Secția financiar-administrativă

Oficiul Avocatului Poporului
Data limită de aplicare - 18.03.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la valorificarea eficientă și eficace a bugetului Oficiului Avocatului Poporului prin implementarea politicii și a procedurilor de contabilitate, conform cadrului normativ național în domeniu, precum și prin asigurarea participativă a corelării proiectelor de politici publice/ actelor normative cu standardele în domeniul drepturilor și libertăților omului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

1.  Asigurarea participativă a corelării proiectelor de politici publice/ acte normative cu standardele în domeniul drepturilor și libertăților omului, din perspectiva sectorului economico-financiar;

2.  Evidența contabilă a decontărilor cu debitorii și creditorii, cu titularii de avans;

3.  Evidența contabilă a operațiunilor bancare în valută națională și străină;

4.  Evidența contabilă a mijloacelor bănești ce se află în casieria Oficiului Avocatului Poporului;

5.  Evidența contabilă a decontărilor cu personalul privind retribuirea muncii.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

Cerințe generale, conform Legii nr. 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public:

·   deține cetățenia Republicii Moldova;

·   posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

·   are capacitate deplină de exercițiu;

·   nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

·   este apt, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice;

·   are studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 ISCED) sau echivalente, preferabil în domeniile financiar și/sau contabilitate;

·   în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art.64 alin.(1) lit. a) şi b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

·   nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

·   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;

·   nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice, conform Clasificatorului unic al funcțiilor publice și al fișei postului:

Experiență profesională - minimum 1 an în domeniu
Cunoștințe:

·     cadrul normativ în domeniul de competență;

·     contabilitatea bugetară;

·     abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO).

Abilități:

·     analiză și sinteză;

·     raportare;

·     putere de concentrare în condiții de stres;

·     operare la calculator: Word, Excel, programa 1-C, Power Point, Internet.

Atitudini/ comportamente:

·     responsabilitate;

·     atenție la detalii;

·     orientare spre respectarea valorii umane și a drepturilor omului, acceptarea diversității la locul de muncă;

·     tendință spre autodezvoltare şi formare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

·     Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

·     Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

·     Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale

·     Legea nr.82/2017 cu privire la integritate

·     Legea nr. 122/ 2018 privind avertizorii de integritate

·     Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale

·     Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional

·     Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

·     Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.

 

Acte normative în domeniul autorității publice

·      Legea nr. 52/ 2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)

·      Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului, aprobat prin Legea nr. 164/2015

 

Acte normative în domeniul de specialitate

·      Codul fiscal al Republicii Moldova

·      Legea contabilității nr.113/2007

·      Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;

·      Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

·      Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale

·      Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale

·      Legea anuală  bugetului de stat

·      Legea anuală a bugetului asigurărilor sociale

·      Hotărârea Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu

·      Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

·      Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 privind aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova

·      Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind Clasificația bugetară

·      Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor

·      Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar

·      Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.