Consultant superior, Direcţia administrare corporativă, metodologii și reglementări, Secţia valorificarea bunurilor entităților de stat

Agenția Proprietății Publice
Data limită de aplicare - 06.06.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea valorificării bunurilor entităților de stat şi acordarea asistenţei consultative participanţilor la procesul de valorificare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Participarea la elaborarea proiectelor de hotărâri de Guvern și elaborarea proiectelor de ordine în vederea transmiterii bunurilor întreprinderilor de stat în proprietate autorităților publice locale sau în gestiunea autorităților publice centrale.
 2. Participarea în comisiile de inventariere/ casare/ comercializare/ transmitere în locațiune a activelor neutilizate.
 3. Ținerea evidenței autorizațiilor de casare/ comercializare a bunurilor întreprinderilor de stat și  societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
 4. Asigurarea elaborării autorizațiilor de casare/ comercializare/ transmitere în locațiune a activelor neutilizate ale entităților de stat.
 5. Examinarea proiectelor contractelor de locațiune a activelor neutilizate.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

1. Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic, al finanţelor publice sau evidență contabilă.

2. Experienţă profesională: 1 ani de experienţă profesională în domeniu

3. Cunoştinţe:

 • cunoașterea legislației Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în cadrul structurilor administrației publice, serviciul public;
 • cunoștințe în domeniul economic, juridic, administrare publică;
 • cunoașterea procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naționale şi de peste hotare în domeniu;
 • preferabil cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
 • operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, e-management, altele.

4. Abilităţi:

 • de planificare, organizare și coordonare a activităților;
 • de analiză a datelor și lucru cu informația;
 • de soluționare a problemelor operaționale în domeniul de competență;
 • de comunicare eficientă (verbal și în scris);
 • de aplanare a situațiilor de conflict;
 • de lucru în echipă;
 • orientat spre rezultat;
 • de control și purtarea negocierilor;
 • utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

5. Atitudini/comportamente:

 • integritate;
 • responsabilitate, punctualitate și obiectivitate;
 • respect, diplomație şi disciplină;
 • flexibilitate, rezistență la efort şi stres;
 • corectitudine şi operativitate;
 • spirit de observație, receptivitatea ideilor noi și creativitate;
 • tendință spre dezvoltare profesională continuă;
 • conduită morală şi profesională;
 • discreție și amabilitate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr.158-XVI din 04. 07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrităţii nr. 82  din  25.05.2017;
 • Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
 • Legea nr. 136  din  07.07.2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Hotărârea Guvernului nr. 902  din  06.11.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice.

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea nr. 121 din  04.05.2007 privind administrarea și dezetatizarea proprietății publice;
 • Legea nr. 1134 din  02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr. 354 din  28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile;
 • Legea nr. 246 din  23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;
 • Legea nr. 135 din  14.06.2007 privind societăţile cu răspundere limitată;
 • Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012;
 • Hotărîrea Guvernului nr.110/11 cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat și al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului;
 • Legea nr. 29 din  05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice;
 • Legea nr. 989 din  18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 31.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe.
 • Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locațiune a activelor neutilizate;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere;
 • Ordinul nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.