consultant superior, Secția comunicare și managementul documentelor

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
Data limită de aplicare - 11.08.2022, 12:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea bunei funcționări a Consiliului în procesul de sporire a gradului de sensibilizare și abilitare a societății din perspectiva egalității și nediscriminării, promovare a oportunităților egale și întroducere în societate a bunelor practici prin dezvoltarea parteneriatelor cu instituțiile mass-media, comunitatea de jurnaliști și formatori de opinie.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Elaborarea și implementarea politicii și strategiei de comunicare a Consiliului

2. Organizarea procesului de colaborare a Consiliului cu comunitatea de jurnaliști

3. Diseminarea, prin mijloacele de informare în masă a informației privind activitatea Consiliului

4. Monitorizarea reflectării procesului de promovare a oportunităților egale, standardelor nediscriminare în mass-media

5. Participarea la procesul de elaborare a studiilor și rapoartelor privind dimensiunile, starea și tendințele discriminării și asigurarea difuzării acestors într-un limbaj accesibul pentru sacietate

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Superioare, de licență sau echivalente în  comunicare, jurnalism,  litere și alte domenii. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Experienţă profesională: minimum 1 an experiență profesională în domeniu sau în serviciul public. Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

cunoașterea și utilizarea PC: programele WORD, Moldlex, Excel, PowerPoint, Internet;

cunoașterea și posedarea limbilor: româna – excelent; rusă – bine, unei limbi  de circulaţie internaţională (l. engleză la nivelul B1)

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7615 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
-       Acte normative în domeniul serviciului public
-       Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
-       Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
-       Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice
-       Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
-       Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”
     
Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
-       Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
-       Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
 
Acte normative în domeniul de specialitate
-       Legea nr.121 din 25 mai 2012 privind asigurarea egalității
-       Legea nr. 298 din 21 decembrie 2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
-       Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu character personal
-       Legea  nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decisional
-       Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie
-        Codul Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260 din 27.07.2006
-       Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale
-        Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012  privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet

 • Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
 • Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 • Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei
 • Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitați
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
 • Convenția – cadru pentru protecția minorităților naționale