Consultant superior, Direcția învățământ profesional tehnic

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 30.11.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, promovarea și coordonarea implementării politicii de stat sectoriale în domeniul învățământului profesional tehnic.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

l. Elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniul învățământului profesional tehnic componenta instituțională (regulamente-cadru de organizare și funcționare a centrelor de excelență, colegiilor, școlilor profesionale);

2. Elaborarea și implementarea politicilor in domeniul educației incluzive;

3. Promovarea învățământului profesional tehnic prin: concursuri, seminare, evenimente publice;

4. Generalizarea rapoartelor anuale și a altor informații prezentate de instituțiile de învățământ profesional tehnic.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă/masterat sau echivalente: științe ale educației, administrare publică, drept, altele relevante domeniului profesional tehnic;
Experienţă profesională:  un an în instituţiile de învăţământ profesional tehnic;

Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul învăţământului profesional tehnic şi domeniile conexe;
Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B1);
Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8210 Lei spor pentru vechime în muncă, spor lunar pentru grad profesional

Bibliografia concursului

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

Acte normative în domeniul de specialitate

Cadrul de referinţă al curriculumului pentru învăţământul profesional tehnic, aprobat prin ordinul ministerului nr.1128/2015

https://mecc.gov.md/sites/default/files/maketa-curriculum_36pages_1.pdf

Regulamentele-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 550/2015, nr. 840/2015 și nr. 1158/2015

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113268&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113279&lang=ro

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113286&lang=ro

Regulamentul privind stagiile de practică în producție în învăţământul profesional tehnic secundar, aprobat prin ordinul ministerului nr.233/2016 și Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică în învățământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, aprobat prin ordinul ministerului nr.1086/2016

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr._233_din_25_martie_2016_0.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ome_nr.1086_din_29.12.2016_0.pdf

Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului de calificare, aprobat prin ordinul ministerului nr.1127/2018

https://mecc.gov.md/sites/default/files/examen_de_calificare_actualizat.pdf

Regulamentul de organizare şi desfășurare a admiterii la programele de formare profesională tehnică, aprobat prin ordinul ministerului nr.459/2020

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_459_cu_anexe_0.pdf

Planul-cadru pentru programele de studii de învățământ profesional tehnic, aprobate prin ordinele ministerului nr. 1205/2015, nr. 488/2019  

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_cu_anexa_plan_cadru.pdf

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_488_din_07.05.2019.pdf