Consultant superior, Secția financiar-administrativă din cadrul Direcției management instituțional

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 10.01.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la eficientizarea activității Ministerului Educației și Cercetării prin asigurarea coordonării activității de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor sectoriale în domeniul achizițiilor publice.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Pregătirea documentației necesara procesului de organizare și desfășurare a  achizițiilor publice de servicii și lucrări;

2. Asigurarea desfășurării procedurilor de achiziții a serviciilor și lucrărilor in strictă conformitate cu legislația, prin respectarea principiilor transparenței, publicității, obiectivității, imparțialității și eficienței realizării achizițiilor;

3. Monitorizarea executării contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prevăzute de acestea;

4. Monitorizarea respectării normelor metodologice in contractarea și achiziționarea serviciilor de proiectare, lucrări de restaurare/reconstrucții, reparații și reparații capitale la instituțiile subordonate;

5. Elaborarea documentelor de politici în domeniul gestionat in scopul asigurării creșterii motivaționale, sporirii eficienței activității și a performanțelor;

6. Elaborarea actelor administrative în domeniu gestionat.

7. Coordonarea și realizarea activităților / sarcinilor în domeniul protecției civile, asigurarea  stării de pregătire permanentă a obiectivelor din subordinea ministerului pentru desfășurarea acțiunilor in condițiile situațiilor excepționale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă în economie, achiziții publice, drept;
Experienţă profesională:  1 an de experiență profesională în domeniu;

Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul achizițiilor publice de servicii și lucrări;
Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivelul B2);
Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8040 Lei , treapta de salarizare majorată pentru vechime în muncă, spor lunar pentru grad profesional, premii unice.

Bibliografia concursului

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul de specialitate

 

      Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018

Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002

Legea nr. 116/2018, Codul administrativ al Republicii Moldova

Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice

Hotărârea Guvernului nr. 778/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice

Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări

Hotărârea Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere

Hotărârea Guvernului nr. 544/2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor

Hotărârea Guvernului nr. 1129/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an

Hotărârea Guvernului nr. 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

Hotărârea Guvernului nr.1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice

Hotărârea Guvernului nr. 665/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică

Hotărârea Guvernului nr. 804/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiile publice prin dialog competitiv

Hotărârea Guvernului nr. 766/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind sistemul dinamic

Hotărârea Guvernului nr. 774/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021