consultant superior, Serviciul financiar-economic

Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii
Data limită de aplicare - 16.12.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea, desfășurarea și monitorizarea achizițiilor publice ale Consiliului Superior al Magistraturii. Implementarea și realizarea sistemului de control intern managerial și a activității financiar-contabile a instituției, în baza principiilor de eficiență, transparență și legalitate.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Implementarea și realizarea sistemului de control intern managerial.
 2. Elaborarea politicii de contabilitate a Consiliului Superior al Magistraturii.
 3. Elaborarea strategiei/planului de achiziții publice.
 4. Elaborarea rapoartelor trimestriale de monitorizare a contractelor de achiziții publice.
 5. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri/servicii/lucrări și întocmirea contractelor de achiziții.
 6. Perfectarea documentelor contabile, a dărilor de seamă, a registrelor de evidență și a documentelor aferente procedurilor de achiziții publice.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă sau echivalente acesteia în domeniul economico-financiar.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:     

 - cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova în domeniu;

- cunoaşterea limbii de stat;

-cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională ( nivel B1);

- abilităţi de utilizare a computerului (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, poşta electronică, etc).

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  f) certificatul medical - forma 086-U sau 086-E (poate fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere);

  g) referinţa de la ultimul loc de muncă;

  h) consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

  i) declarația pe propria răspundere privind unele restricții la angajare (vezi varianta electronică - saitul www.csm.md).

   

   NOTĂ:

  • Copiile de pe documentele specificate la lit. b), c), d) pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității lor. 
  • În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poșta sau e-mail această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs, de asemenea, documentele expediate prin adresa de e-mail urmează a fi completate deplin, formularul de participare și declarațiile pe propria răspundere (după caz) să fie semnate olograf de persoana participantă la concurs, să fie scanate și salvate în format pdf.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8040 Lei treapta I

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova;
 • Legea nr. 947-XIII din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 199 din 16.07.2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică.

 

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative:
 • Codul nr. 116 din 19.07.2018 codul administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcția de consultant superior, Serviciu financiar-economic):

 • Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007;
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270 din 23.11.2018;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor  nr.208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară;
 • Ordinul Ministerului Finanțelor  nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu   privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică;
 • Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri;
 • Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind  achizițiile publice de lucrări.