Consultant superior, Secția financiar-administrativă din cadrul Direcției management instituțional

Ministerul Educației și Cercetării
Data limită de aplicare - 13.01.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la eficientizarea activității Ministerului Educației și Cercetării prin asigurarea coordonării activității de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor sectoriale în domeniul contabilității.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Participarea la elaborarea politicii de contabilitate;

2. Organizarea și conducerea evidenței contabile a aparatului central al ministerului, asigurarea îndeplinirii calitative a tuturor lucrărilor de contabilitate;

3. Organizarea activității casieriei, a operațiunilor bancare și a bunurilor în conformitate cu prevederile legale și asigurarea efectuării tuturor plăților;

4. Generalizarea rapoartelor în domeniul de referință și întreprinderea măsurilor/acțiunilor de îmbunătățire în baza acestora;

5. Elaborarea actelor administrative în domeniul gestionat.

6. Asigurarea primirii, ținerea corectă a evidenței creanțelor și datoriilor, decontărilor cu titularii de avans, onorariilor ș. a.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare de licenţă și/sau masterat în științe economice;
Experienţă profesională:  1 an de experiență profesională în domeniu;

Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul contabilității;
Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
Cunoașterea unei limbi de circulație internațională;

Cunoașterea de operare cu pachetul de programe pe calculator pentru oficiu, SI, 1C
Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.
 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8040 Lei treapta de salarizare majorată pentru vechime, spor lunar pentru grad profesional, premii unice.

Bibliografia concursului

Acte normative în domeniul serviciului public

Legea  nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul  funcționarului public

Legea nr. 25 /2008 privind Codul de conduită al funcționarului public

Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate

Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional

Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative

Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2021

Acte normative în domeniul de specialitate

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003

Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018

Legea contabilității nr. 113/2007

Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale

Legea nr. 287/2017 contabilității și raportării financiare

Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind clasificarea bugetară