Consultant superior , Direcția politici în domeniul sănătății publice și urgențe în sănătate publică

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 28.06.2024, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea politicilor în domeniul protecției sănătății

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea documentelor de politici în domeniul protecției sănătății;
 2. Elaborarea cadrului normativ privind implementarea politicilor în domeniul protecției sănătății;
 3. Elaborarea și ajustarea proiectelor de acte normative în contextul alinierii la legislația Uniunii Europene, conform domeniului de competență;
 4. Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative, conform domeniului de competență;
 5. Examinarea și elaborarea notelor de răspuns la interpelări, demersuri în domeniul de competență;
 6. Coordonarea promovării și implementării campaniilor de informare a populației în domeniul protecției sănătății;
 7. Asigurarea suportului metodologic instituțiilor de sănătate publică în procesul de monitorizare și evaluare a implementării politicilor din domeniul protecției sănătății.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare în medicină/sănătate publică

Experienţă profesională: 1 an de experiență profesională în domeniu 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;

Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății;

Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cuprivire la planificarea, elaborarea, арrоbаrеа, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

Hotărârea Guvernului nr. 387/2023 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate ,,Sănătatea 2030”;

Hotărârea Guvernului nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.