Consultant superior , Direcția managementul calității serviciilor de sănătate

Ministerul Sănătății
Data limită de aplicare - 28.06.2024, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la standardizarea serviciilor de sănătate, conform conceptului de medicină bazată pe dovezi științifice, în scopul îmbunătățirii calității asistenței medicale și siguranței paciențelor în cadrul sistemului de sănătate.

Salariul de funcție

De la 14400 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Implementarea politicilor și actelor normative în domeniu;

2. Organizarea și facilitarea accesului la sursele de ultimă oră bazate pe dovezi științifice din Platforma HINARI (Health InterNetwork), Rețeaua Internațională a Ghidurilor GIN (Guideline International Network), NICE (National Institute for Clinical Excellence), Biblioteca Cochrane, în scopul îmbunătățirii calității actelor normative de standardizare;

3. Acordarea suportului consultativ-metodic specialiștilor din domeniu în vederea actualizării, în baza recomandărilor ghidurilor practice internaționale bazate pe dovezi științifice a actelor normative de standardizare a serviciilor de sănătate;

4. Conlucrarea cu Consiliul de experți al MS și participarea la organizarea evenimentelor științifice în domeniu;

5. Examinarea și elaborarea notelor de răspuns la interpelări, demersuri în domeniile de competență.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare în medicină/sănătate publică.

Experienţă profesională: 1 an de experienţă profesională în domeniu 

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătăţii;

Legea nr. 263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;

Ordine:

Ordinul Ministerului sănătății nr. 139/2010 privind asigurarea calității serviciilor medicale în instituțiile medico-sanitare;

Ordinul Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale  nr. 1363/2019 ,,Cu privire la organizarea Structurii de Management al Calității serviciilor medicale în instituțiile medico-sanitare spitalicești”;

Ordinul Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale nr. 1540/2018 ,,Cu privire la aprobarea Metodologiei privind elaborarea, aprobarea și implementarea protocoalelor clinice naționale în Republica Moldova”;

Ordinul Ministerului sănătății nr. 426/2017 ,,Cu privire la aprobarea Procedurii operaționale-cadru privind elaborarea procedurilor”.