Consultant, Direcția politici nediscriminare

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
Data limită de aplicare - 06.12.2021, 12:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea bunei actiități a Consiliului prin asistarea membrilor Consiliului  în procesul de modelare și influențare a legilației, politicilor și practicilor pentru prevenirea și combaterea adecvată a discriminării

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

. Colectarea și sistematizarea informației privind dimensiunile, starea și tendințele fenomenului discriminării la nivel național;

2. Definitivarea avizelor consultative cu privire la conformitatea proiectelor de acte normatie cu standardele în domeniul prevenirii și combaterii discriminarii;

3.Examinarea plângerilor cu impact colectiv care au o complexitate medie;

4. Examinarea corespunderii legislației în vigoare cu standardele privind nediscriminarea  și elaborarea propunerilor de modificare a acesteia în domeniul prevenirii și combaterii discriminării;

5. Participarea a procesul de monitorizare a modului de implementare a legislației în domeniu.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, de licență sau echivalente în drept. Certificat de absolvire/participare la cursuri în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj.

Experiență  profesională:  experiența profesională în domeniu sau în serviciul public și experiența de lucru în domeniul drepturilor omului, nediscriminării va fi un avantaj

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6480 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Legea nr.158-XVI/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr.25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
 • Codul nr. 116/2018 Codul administrativ al Republicii Moldova
 • Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV/2003
 • Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 – XV/2003
 • Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218-XVI/2008
 • Legea nr.121/2012 privind asigurarea egalității
 • Legea nr. 298/2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității
 • Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități
 • Legea nr. 5-XVI din 09 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați
 • Legea nr. 382-XV/2001 cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative
 • Legea nr. 125/2007 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale
 • Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
 • Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei
 • Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitați
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
 • Convenția – cadru pentru protecția minorităților naționale