Consultant, Direcția relații internaționale

Ministerul Justiției
Data limită de aplicare - 06.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la asigurarea realizării şi implementarea politicilor şi procedurilor moderne de integrare europeană; contribuirea la valorificarea relațiilor internaționale prin cooperarea Ministerului Justiției cu structurile și organizațiile internaționale, precum și cu autoritățile similar din alte state pe aspect de competență ale instituției.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Avizarea proiectelor de tratate internaționale la care republica Moldova intenționează să devină parte;
 2.  Elaborarea și promovarea actelor în vederea semnării/ratificării/aderării/acceptării tratatelor internaționale în domeniul justiției și/sau drepturilor omului;
 3. Evaluarea și formularea propunerilor de cooperare bilaterală cu autoritățile similare din alte state, structuri internaționale, parteneri străini;
 4. Monitorizarea implementării planurilor de acțiuni ce țin de activitatea Ministerului Justiției/Direcției, precum și elaborarea rapoartelor în acest sens;
 5. Examinarea demersurilor autorităților publice, persoanelor juridice și petițiile cetățenilor.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept.

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniu;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7350 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
 • Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele  normative;
 • Hotărîrea Parlamentului nr. 377/2004 cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre expertizare la Consiliul Europei și de implementare a recomandărilor acestuia;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaţionale;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 197/2019 cu privire la Comisia națională de drept internațional umanitar;
 • Convenția de la Viena cu privire la dreptul tratatelor, încheiată la 23 mai 1969;
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului, semnată la Roma, la 4 noiembrie 1950;
 • Pactul cu privire la drepturile civile și politicile, adoptat la 16 decembrie 1966.