Consultant, Serviciul petiții și relații cu publicul

Ministerul Justiției
Data limită de aplicare - 04.02.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea şi respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor la petiţionare, precum și asigurarea protecției informațiilor atribuite la secret de stat.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Înregistrarea petițiilor în Registrul electronic de evidență a documentelor;
 2. Întocmirea dosarelor administrative;
 3. Efectuarea analizei lucrului cu petițiile;
 4. Asigurarea regimului secret al documentelor;
 5. Elaborarea opiniei asupra proiectelor de acte, inclusiv a proiectelor de acte normative, conform  domeniilor de competență.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept.

Experienţă profesională: preferabil experienţă profesională în domeniu.

Realizarea sarcinilor funcției necesită acces la secret de stat.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  http://www.justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=5525

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă

Salariul pe funcție

De la 7780 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 698/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei.

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional.

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate.

Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 1176/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 463/2019 cu privire la organizarea audienţei.