Consultant , Serviciul achiziții publice

Consiliul Audiovizualului
Data limită de aplicare - 07.11.2022, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea efectuării conforme a procedurilor de achiziții publice în cadrul Consiliului Audiovizualului cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea și asigurarea desfășurării activității grupului de lucru pentru achiziții în conformitate cu legislația în vigoare.
 2. Elaborarea documentelor pentru procedurile de achiziții publice și alte tipuri de achiziții.
 3. Asigurarea procedurilor de achiziții publice, în conformitate cu legislația în vigoare.
 4. Asigurarea ținerii evidenței tuturor documentelor întocmite și aplicate în cadrul procedurilor de achiziții.
 5. Monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru și întocmirea rapoartelor privind achizițiile publice realizate.  

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii superioare, de licenţă sau echivalate în domeniu.
 • Preferabil experienţă în serviciul public.
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel, cel puţin, intermediar (citit, scris, vorbit);
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante/posturi și ale studenților.

  • Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.Formularul de participare și acordul pot fi găsite pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante” sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8040 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova;
Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;
Codul administrativ al Republicii Moldova;
Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea integrităţii nr. 82/2017;

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;   
Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.