contabil șef

Primăria Dobrogea Veche
Data limită de aplicare - 31.03.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor contabilului şef, în conformitate cu Legea contabilităţii 113 din 27.04.2007, Legii 158 din 28.12.2006 Cu privier la funcția publicăși statutul funcționarului public, Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 

1.Conduce activitatea contabilității și asigură lucrul metodologic și practic colaboratorilor  în probleme de evidență contabilă.

2.  Întocmește rapoartele financiare privind executarea bugetului și le prezintă organelor competente.

3.   Asigură utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor bugetare.

4.  Exercită controlul asupra stării evidenței contabile.

5.  Elaborează  proiectele de buget a Primăriei Dobrogea Veche.

6.  Efectuiază decontările cu furnizorii.

7. Prezintă Consiliului comunal proiectele de decizii privind aprobarea și executarea bugetului comunei  Dobrogea Veche.

 

1.Conduce activitatea contabilității și asigură lucrul metodologic și practic colaboratorilor  în probleme de evidență contabilă.

2.  Întocmește rapoartele financiare privind executarea bugetului și le prezintă organelor competente.

3.   Asigură utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor bugetare.

4.  Exercită controlul asupra stării evidenței contabile.

5.  Elaborează  proiectele de buget a Primăriei Dobrogea Veche.

6.  Efectuiază decontările cu furnizorii.

7. Prezintă Consiliului comunal proiectele de decizii privind aprobarea și executarea bugetului comunei  Dobrogea Veche.

 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba de stat a Republicii Moldova; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani; 

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei; 

f) are studii superioare  în domeniul contabilității; 

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 113 din 27.04.2007 contabilității;
 • Ordinul nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.