Contabil-șef, Primăria Caracușenii Vechi

Primăria Caracușenii Vechi
Data limită de aplicare - 23.09.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 1. Ținerea evidenței contabile a executării bugetului local al satului Caracușenii Vechi.
 2. Controlul asupra incasării veniturilor.
 3. Executarea devizelor de cheltuieli ale instituției subodonate primăriei Caracușenii Vechi, evidența operațiunilor privind mijloacele speciale în conformitate cu Legea.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Pregătește și prezintă spre aprobare bugetul satului; organizează îndeplinirea strictă a bugetului local.
 2. Prezintă dările de seamă consiliului local despre îndeplinirea bugetului.
 3. Îndeplinește dările de seamă lunare, trimestriale, anuale despre îndeplinirea bugetului prezentîndu-le Direcției raionale Finanțe.
 4. Conduce lucrul din cadrul contabilității, controlul îndeplinirii funcțiilor personalului contabilității. Efectuiază transferuri bancare, organizează controlul cheltuielilor efectuate de subdiviziunile primăriei.
 5. Duce evidența actelor de revizii și controalelor financiare, bancare.
 6. Controlul asupra corectitudinii perfectării documentelor și a caracterului legitim al operației efectuate.
 7. Exercită și alte atribuții prevăzute exprex de legislația fiscală.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 1. Studii superioare de contabil.
 2. Experiență profesională: preferabil activitate în contabilitate în domeniul administrației publice locală.
 3. Realizează sarcini de complexitate înaltă în domeniul analizei bugetare și menagementului financiar.
 4. Posedă cunoștințe aprofundate în domeniul legislației generale și speciale.
 5. Manifestă abilități de soluționare a problemelor complexe în domeniul de competență
 6. Dispune de autonomie în execitarea sarcinilor.
 7. Exercită atribuțiile de serviciu fără personal în subordine.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  1. Curiculumul vitae conform modelului specificat în Regulamentul de concurs.

  2. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punc de vedere medical, fizice și neuropsihic, pentru exercitarea funcției. 

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6399 Lei

Bibliografia concursului

Constituția Republicii Moldova.

 • Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

-Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public.

-Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea și combaterea corupției.

-Legea nr.270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

-Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

-Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice.

-Legea nr.133/2011 nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a interelor personale.

 • Acte normative în domeniul administrației publice locale

-Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

-Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională a Republicii Moldova.

-Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative.

-Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ teritorială a Republicii Moldova.

-Hotărîrea Guvernului nr.201/2009 ”Privind punerea în aplicare a prevederilor egii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”

 • Acte normative în domeniul de specialitate:

-Codul administrativ nr.116/2018

-Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local