Controlor de stat Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat, Direcția Evidență și Raportare a Ajutorului de Stat

Consiliul Concurenței
Data limită de aplicare - 07.07.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul:  Monitorizarea și raportarea ajutorului de stat acordat beneficiarilor din toate sectoarele economiei naționale în vederea menținerii unui mediu concurențial normal.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază

 1. Participarea la ţinerea Registrului ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova și la acțiuni de promovare a culturii concurențiale;
 2.  Investigarea cazurilor de încălcare a legislaţiei cu privire la ajutorul de stat complexe și monitorizarea executării actelor administrative adoptate de către Plenul Consiliului Concurenţei;
 3. Participarea la controlul privind respectarea rigorilor legislative în domeniul ajutorului de stat și participarea la inspecții privind verificarea respectării de către întreprinderi a prevederilor legislaţiei în domeniul concurenței;
 4. Elaborarea proiectelor de concept, a actelor legislative, normative, instrucţiunilor, procedurilor în domeniul ajutorului de stat și avizarea actelor normative asupra proiectelor de acte legislative şi normative, parvenite în adresa Consiliului Concurenţei.
 5. Participarea la organizarea activității direcției și ținerea lucrărilor de secretariat.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

Studii – superioare complete în domeniul economic.

Experienţă – vechimea în muncă în domeniu –0 -1 ani. 

Cunoştinţe – în domeniul ajutorului de stat, concurenței, administrației publice, cunoştinţe de operare la calculator.

Abilităţi – de aplicare a prevederilor legislaţiei din domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, analiză şi sinteză a datelor complexe, a fenomenelor şi a proceselor, soluţionarea problemelor de complexitate medie în domeniul de competenţă, capacitate de elaborare şi examinare a documentelor puse în sarcina Direcţiei, aplanarea situaţiilor de conflict, comunicare eficientă, aplicarea normelor de drept la probleme specifice pentru elaborarea soluţiilor optime, lucru în echipă.

Atitudini  –  spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate,  corectitudine, imparţialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Dosarul de concurs va conține:

  1. Formularul de participare completat și semnat olograf sau electronic;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
  7. Copia livretului militar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei Legea 270/2018

Bibliografia concursului

 1. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, 
 2. Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, 
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1112/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ţinere a Registrului ajutoarelor de stat,
 4. Regulamentul privind ajutorul de minimis aprobat (în vigoare din 30.11.2020),
 5. Regulamentul privind Registrul ajutorului de stat,
 6. Regulamentului privind forma notificării, procedurile de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat,
 7. Codul Contravențional al RM.