Controlor de stat în Direcția conformitate din cadrul Direcției generale supraveghere și conformitate

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Data limită de aplicare - 02.12.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la consolidarea capacităţilor funcţionale ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal şi verificarea/controlul legalității și conformității operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Verificarea (controlul) legalității și conformității prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate cu/sau fără ieșirea la fața locului și monitorizarea îndeplinirii de către operatorii de date cu caracter personal a măsurilor legale dispuse de Centru;
 2. Exercitarea activității de examinare și soluţionare a plângerilor adresate Centrului, precum și asigurarea respectării termenului de examinare şi soluţionare a acestora;
 3. Participarea la elaborarea proiectelor deciziilor, instrucțiunilor şi avizelor asupra proiectelor de acte normative, în partea ce ţine de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 4. Emiterea deciziilor în conformitate cu competenţele atribuite prin ordinul Directorului Centrului etc.;
 5. Constatarea contravenţiilor, încheierea proceselor-verbale cu privire la contravenții și participarea în instanța de judecată în calitate de agent constatator, conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova sau, după caz, pe cauze de contencios administrativ.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul juridic.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova; 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008;
 • Legea privind codul de conduită al funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17.06.2016;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 

 

Acte normative din domeniul de specialitate:

 • Convenţia Consiliului Europei nr. 108 pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal din 28.01.1981 şi Protocolul Adiţional la această Convenţie;
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 182/2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, efectivului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal;
 • Codul administrativ al Republii Moldova - nr. 116 din 19.07.2018;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. 1069/200 cu privire la informatică;
 • Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;
 • Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;
 • Legea nr. 218/2008 Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.