Controlor principal de stat Direcția Cercetare și Analitică , Direcția Cercetare și Analitică

Consiliul Concurenței
Data limită de aplicare - 19.10.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul: De a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale Consiliului Concurenței prin promovarea culturii concurențiale, prin cercetarea și analiza principalelor piețe economice și de depistare a presupuselor practici anticoncurențiale.  

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea și implementarea procesului de cercetare și analiză a mediului concurențial și de depistare a factorilor care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența.
 2. Participarea la efectuarea studiilor utile de piață de complexitate majoră;
 3. Participarea la efectuarea inspecțiilor și controlului privind respectarea rigorilor legislative în domeniul concurenței și publicității;
 4. Organizarea, participarea la acțiunile de promovare, de creștere a culturii concurențiale și de contracarare a practicilor anticoncurențiale;
 5. Participarea în cadrul procesului de elaborare și implementare a politicilor și a documentelor de dezvoltare strategică ale direcției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

Studii – superioare de licență în domeniul economic.

Experienţă –  cel puțin 2 ani de experienţă profesională în domeniul economic.

Cunoştinţe – în domeniul concurenței, ajutorului de stat, administraţiei publice, posedarea cunoştinţelor de operare la calculator.

Abilităţi – de aplicare a prevederilor legislației în domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității, analiză şi sinteză, monitorizare, control, evaluare, elaborare a documentelor, argumentare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime, lucru în echipă.

Atitudini  –  spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Formularul de participare completat;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
  7. Copia livretului militar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10130 Lei Legea 270/2018

Bibliografia concursului

Bibliografie:

 1. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, 
 2. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
 3. Legea nr.25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 4. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.