Controlor superior de stat Direcția Anticartel, Direcția Anticartel

Consiliul Concurenței
Data limită de aplicare - 19.10.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul: prevenirea, contracararea și investigarea presupuselor acțiuni anticoncurențiale ce cad sub incidența legislației concurențiale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Examinarea preliminară a plângerilor, petițiilor, interpelărilor, sesizărilor de complexitate înaltă.

2. Investigarea cazurilor de complexitate înaltă și depistarea presupuselor acțiuni anticoncurențiale.

3. Efectuarea inspecției și participarea la efectuarea controlului privind respectarea rigorilor legislative în domeniul concurenței și publicității.

4. Monitorizarea executării actelor adoptate de către Plenul Consiliului Concurenței.

5. Organizarea, participarea la acțiuni de promovare, creștere a culturii concurențiale și de contracarare a practicilor anticoncurențiale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice:

Studii – superioare de licență în drept și/sau economie.

Experienţă – 1 an experiență profesională în domeniu juridic, economic, concurenței.

Cunoştinţe – acte legislative şi normative în special cele ce reglementează protecţia concurenţei, cunoaşterea obligatorie a limbii de stat şi rusă, abilităţi în elaborarea şi examinarea documentelor puse în sarcina Direcţiei, cunoştinţe de operare PC.

Abilităţi – de analiza și sinteza informațiilor complexe a fenomenelor, de soluționare a problemelor de complexitate medie, expunere verbală și scrisă în mod coerent și citeț a propunerilor concluziilor, de argumentare a concluziilor, capacitate de elaborare și examinare a documentelor/actelor puse în sarcina sa, comunicare eficientă, aplicarea corectă a normelor de drept, lucru în echipă, mobilizare etc.

Atitudini  –  responsabilitate, imparţialitate, corectitudine, integritate, perseverență, creativitate, punctualitate, respect față de colaboratorii instituției și alte persoane, diplomație, responsabilitate, rezistență la efort și stres, receptivitate la idei noi, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Scopul: prevenirea, contracararea și investigarea presupuselor acțiuni anticoncurențiale ce cad sub incidența legislației concurențiale.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. Formularul de participare completat;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Copiile diplomelor de studii complete (+ anexele) şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. Documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
  5. Cazier judiciar sau declarația pe propria răspundere;
  6. Forma medicală sau declarația pe propria răspundere;
  7. Copia livretului militar.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 8930 Lei Legea 270/2018

Bibliografia concursului

Bibliografie:

 1. Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, 
 2. Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale,
 3. Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale,
 4. Regulamentul privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie,
 5. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public,
 6. Legea nr.25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 7. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19-07-2018.