Denumirea funcţiei publice vacante: consultant superior al Secției cooperare regională din cadrul Direcției Asistență Externă – 1 funcție vacantă., Secției cooperare regională din cadrul Direcției Asistență Externă

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)
Data limită de aplicare - 22.04.2022, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

 • Scopul general al funcţiei:
 • Participarea în procesul de monitorizare și promovare a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională la nivel național, dar și altor proiecte/programe regionale, după caz.
   
 • Sarcinile de bază ale funcţiei:
 • Asigurarea întreprinderii măsurilor necesare pentru acordarea suportului beneficiarilor/partenerilor proiectelor finanțate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;
 • Asigurarea evidenței și vizibilității programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, dar și altor proiecte/programe regionale la nivel național
 • Asigurarea secretariatului Grupului Național de Coordonare a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;
 • Asigurarea încheierii și punerii în aplicare a Acordurilor de Finanțare aferente programelor regionale, dar și documentelor aferente, inclusiv contractelor de asistență tehnică.
 • Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Sarcinile de bază ale funcţiei:
  1. Asigurarea întreprinderii măsurilor necesare pentru acordarea suportului beneficiarilor/partenerilor proiectelor finanțate în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;
  2. Asigurarea evidenței și vizibilității programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, dar și altor proiecte/programe regionale la nivel național
  3. Pregătirea materialelor pentru Grupul Național de lucru pentru Coordonarea a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;
  4. Asigurarea încheierii și punerii în aplicare a Acordurilor de Finanțare aferente programelor regionale, dar și documentelor aferente, inclusiv contractelor de asistență tehnică;
  5. Alte sarcini ad-hoc și aspectele operaționale/ instituționale

  Tip de angajare

  Perioadă nedeterminată

  Condiţiile de participare la concurs

  a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

  Cerinţe specifice pentru participare la concurs

  Cerințe specifice:
  Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul relaţiilor economice internaţionale, finanţe sau economie. Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul asistenţei externe şi interacţiunea acesteia cu politicile macro.
  Aspecte cognitive:
  Cunoaşterea cadrului normativ aferent domeniului asistenței externe;
  Cunoaşterea procedurilor naționale de coordonare a asistenței externe;
  Cunoaşterea limbii engleze la nivel cel puțin B1 şi a unei limbi de circulaţie internaţională (franceza, spaniola, germana, etc.) la nivel B1;
  Cunoştinţe de operare la calculator: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio, etc) Internet. Cunoașterea instrumentelor/editorilor grafici se va considera un avantaj.
  Experienţă profesională – cel puțin 1 an în domeniu coordonării asistenţei financiare externe.
  Abilități:
  Aptitudine de lucru cu informația, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționare de probleme, comunicare eficientă.
  Aptitudini/comportament:
  Profesionalism, respect față de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, punctualitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, spirit de echipă.

  Documente ce urmează a fi prezentate

  • Copia buletinului de identitate
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
  • Documente ce atestă experiența profesională
   Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
  • Certificatul medical
   Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
  • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
   Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

  Modalitatea de depunere a documentelor

  • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

  Salariul pe funcție

  7000

  Bibliografia concursului

  Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu  la funcţia vacantă de consultant superior al Secției cooperare regională din cadrul Direcției asistență externă

  1. Legea nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale;
  2. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
  3.Legea nr.100/2017cu privire la actele normative;
  4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
  5. Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenței externe;
  6.  Hotărârea Guvernului nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaționale;
  7. Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistența tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanțelor
  9. Hotărârea Guvernului nr. 338/2020 cu privire la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă.
  10.  Hotărârea Guvernului nr.576/2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţate de Uniunea Europeană.
  11. Regulamentul Comisiei Europene nr. 897/2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului European de Vecinătate.