Direcția financiară Specialist principal - 1 unitate (responsabil de evidența bunurilor materiale)

Inspectoratul Național de Probațiune
Data limită de aplicare - 31.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Evidenţa şi circulaţia materialelor, mijloacelor fixe si altor bunuri aflate la balanţa Inspectoratului Naţional de probaţiune, calcularea uzurii mijloacelor fixe etc.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. .  Efectuarea evidenței contabile a materialelor.

 2.  Efectuarea evidenței contabile a echipamentului.

 3. Efectuarea evidenţei contabile a mijloacelor fixe.

 4.  Efectuarea evidenței contabile a combustibilului.

 5.  Efectuarea evidenței contabile a altor bunuri.

 6.  Participarea la inventarierea   patrimoniului Inspectoratului Național de Probațiune și a subdiviziunilor teritoriale.

 7. Participarea la casarea patrimoniului Inspectoratului Național de Probațiune și a subdiviziunilor teritoriale.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 Cunoştinţe:
-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-          Cunoaşterea limbii de stat şi unei limbi de circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
-          Abilităţi de utilizare a computerului;
-          Experiență profesională în unitate bugetară;
-          Cunoașterea programei 1C.
 
Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, sinteză, elaborare a documentelor analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 
Atitudini/comportamente: caracter sociabil, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomaţie, rezistent la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
  

Cunoştinţe de operare la calculator:

 • - Word,
 • - Excel,
 • - PowerPoint,
 • - Internet,etc

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • formular pentru participare;
  • - copia buletinului de identitate;
  • - copia/copiile diplomelor de studii superioare;
  • certificat medical.
  • - copia carnetului/carnetelor  de muncă/ certificat confirmativ privind activitatea;
  • - copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;
  • - copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;
  • - cazier judiciar, (poate fi înlocuit cu declaraţia  pe  propria  răspundere  privind absenţa  antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător al concursului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
  • - dacă se atestă cunoașterea limbilor străine de circulaţie internaţională (nivel B1, A2, conform cerințelor înaintate).
  • copia permisului de conducere categoria B.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6670 Lei Legea 270/2018

Bibliografia concursului

Acte legislative și normative naționale:

1. Constituția Republicii Moldova. 
2. Legea cu privire la probațiune.
3. Legea cu privire la funcția publică.
4. Legea privind Codul de conduită a funcționarului public.
5. Legea privind declararea averii și a intereselor personale.

6. Codul Administrativ al Republicii Moldova
7. Codul fiscal şi Legile pentru punerea în aplicare a titlurilor Codului fiscal

8. Legea nr.82/2017 integrității.


Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare;
- Hotărîrea Guvernului  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
- Ordinul Ministerului Finanțelor cu prvire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în  sistemul bugetar ;  

- Ordinul Ministrului Finanţelor privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
- Ordinul Ministrului Finanţelor cu privire la clasificaţia bugetară;
- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind  casarea bunurilor  uzate raportate la mijloace fixe;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea contabilității nr. 113/2007.
- Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.
- Legea privind finanțele și responsabilitățile bugetar-fiscale