Direcţia financiară Specialist principal responsabil de evidența bunurilor materiale) – 1 unitate , Direcția financiară

Inspectoratul Național de Probațiune
Data limită de aplicare - 16.06.2023, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asdigurarea organizării și ținerii contabilității operațiunilor privind achiziționarea serviiilor comunale, altor servicii și lucrărilor, controlul înregistrării operațiunilor economico-financiare pentru reflectarea cât mai fidelă în conturile contabile, utilizarea programei contabile 1C.

Salariul de funcție

De la 6670 Lei (brut) Legea 270/2018

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Întroducerea datelor în nomenclator a agenților economici.
 2. Primirea, verificarea  documentelor primare privind procurarea serviciilor (facturilor).
 3. Trecerea în cont a serviciilor acceptate de Inspectoratul Naţional de Probaţiune şi a subdiviziunilor teritoriale.
 4. Întocmirea actelor de verificare a decontărilor cu furnizorii.
 5. Prezentarea informației pentru efectuarea transferurilor prin Trezoreria teritorială.
 6. Întocmirea rapoartelor privind decontările cu instituţii şi organizaţii.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 •  Cunoştinţe:

-          Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-  cunoaşterea domeniului de management strategic de dezvoltare a contabilităţii şi auditului
-          Cunoaşterea limbii de stat şi unei limbi de circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova.
-          Abilităţi de utilizare a computerului;
-          Experiență profesională în unitate bugetară;
-          Cunoașterea programei 1C.

 • Studii: Superioare de licenţă în domeniul economic/financiar/contabilitate
 •  Experiență profesională:  1 an de experienţă profesionali în domeniu.

 

 • Abilităţi: de lucru cu informaţia, planificare, organizare, luare a deciziilor, analiză, sinteză, elaborare a documentelor analiză şi sinteză, consultare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  
 • Atitudini/comportamente: caracter sociabil, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, diplomaţie, rezistent la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
 • Cunoştinţe de operare la calculator:
 • - Word,
 • - Excel,
 • - PowerPoint,
 • - Internet,etc

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • - formularul de participare (anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin HG nr.201/2009);

   - copia buletinului de identitate;

   - copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

   - documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative, certificat  cu privire la muncă în cadrul unităţilor, conform art. 67 din Codul Muncii);

   - copia adeverinţei de recrut sau al livretului militar;

   - copia certificatului de căsătorie, în caz dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu buletinul de identitate;

   - certificatul medical;

   cazierul judiciar - obligatoriu;

   - documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

   NOTA: Certificatul medical, cazierul judiciar și documentele care atestă experiența profesională pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum de 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

Acte legislative și normative naționale:

1. Legea cu privire la funcția publică.

Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare;
- Hotărîrea Guvernului  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova;
- Ordinul Ministerului Finanțelor cu prvire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în  sistemul bugetar ;  

- Ordinul Ministrului Finanţelor privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice,
- Ordinul Ministrului Finanţelor cu privire la clasificaţia bugetară;
- Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind  casarea bunurilor  uzate raportate la mijloace fixe;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea contabilității nr. 113/2007.
- Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea.
- Legea privind finanțele și responsabilitățile bugetar-fiscale