Director, Agenția Națională a Arhivelor

Ministerul Justiției
Data limită de aplicare - 06.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la elaborarea şi implementarea politicii de stat în domeniul arhivisticii şi efectuării lucrărilor de secretariat, determinarea orientărilor strategice de dezvoltare şi modernizare continuă a sistemului arhivistic din Republica Moldova.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Organizarea, asigurarea şi coordonarea proceselor de planificare, monitorizare, evaluare şi raportare a activităţii Agenției;
 2. Asigurarea executării legislației, ordinelor, dispoziţiilor şi indicaţiilor ministrului justiţiei în domeniile ce ţin de competenţa Agenției;
 3. Reprezentarea Agenției în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, atît din ţară cît şi de peste hotare;
 4. Colaborarea cu organismele internaționale, asociaţiile obşteşti din ţară şi din străinătate, precum şi cu mass-media;
 5. Organizarea sistemului de control intern managerial, al resurselor umane, audit intern în cadrul Agenției;
 6. Conducerea și managementul Agenției.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept, științe administrative (administrație publică), științe ale comunicării (comunicare și relații publice), științe ale informării și documentării, sociologie, management, filologie, filozofie, biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică sau istorie.

Experienţă profesională: 4 ani de experienţă profesională în domeniul studiilor și cel puțin 2 ani de experiență managerială în sectorul bugetar.

 

Cunoştinţe și abilități:

 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale din domeniu arhivistic;
 • Cunoaşterea limbii române;
 • Cunoștințe de management modern;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2);
 • Cunoștințe în utilizarea computerului;
 • Capacități de organizare și de luare a deciziilor;
 • Capacități de planificare și de a acționa strategic;
 • Capacități de analiză și sinteză și de găsire a unor soluții;
 • Capacitatea de adaptare și implementare, autoperfecționare și valorificare a experienței dobîndite;
 • Capacitate de consiliere și/sau îndrumare a colegilor, beneficiarilor;
 • spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
 • Asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul Agenției, respectarea procedurilor de lucru;
 • Abilități de comunicare.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal
 • Alte modalități -

Salariul pe funcție

De la 16610 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 143/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor.

 

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 • Legea nr. 239/2009 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea integrității nr. 82/2017

■    Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 • Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate.

■    Acte normative în domeniul de specialitate:

 • Legea nr. 880/1992 privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;
 • Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 352/1992 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 618/1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și instrucțiunii-tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova;
 • Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă nr. 57/2016 cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului.