Director IET Andrieş din s.Pepeni, Grădiniţa Andrieş din s. Pepeni

Primăria Pepeni
Data limită de aplicare - 19.04.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei de educaţie timpurie în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

COMUNICARE- competente comunicationale   
a. Comunicarea educatoare-copil  
b. Comunicarea intre cadrele didactice   
c. Comunicarea cu parintii  
PROIECTARE - competente proiective   
a. Planificarea si proiectarea activitatilor instructiv-educative     
b. Planificarea si proiectarea curriculumului optional  
c. Planificarea si proiectarea activitatilor extrascolare  
MANAGEMENT EDUCATIONAL- competente manageriale   
a. Asigurarea mijloacelor de invatamânt, a materialului didactic si a auxiliarelor didactice
b. Organizarea si amenajarea mediului educational  
c. Conducerea procesului didacticCOMUNICARE- competente comunicationale   

 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei. 2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei. 3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii procesului educaţional. 4. Organizează şi coordonează parteneriate educaţionale cu diverşi agenţi educaţionali şi promovează imaginea instituţiei în comunitate. 5. Asigură protecţia copiilor faţă de orice formă de violenţă.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie; j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate. .

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Conceptul de dezvoltare instituțională

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 10340 Lei

Bibliografia concursului

Codul muncii al Republicii Moldova, 2003.
Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 Regulamentul instituției de învățămînt preșcolar, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 04 din 04 ianuarie 2011.
Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățămînt general, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 20 februarie 2015.
Procedura de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățămînt în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului, aprobată prin ordinul Ministerului Educației nr. 77 din 22 februarie 2013.
Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situații de risc și a copiilor separați de părinți.