Grefier Curtea de Apel Chișinău, Direcția asistenți judiciari și grefieri

Curtea de Apel Chișinău
Data limită de aplicare - 13.01.2023, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la înfăptuirea justiției prin acordarea sprijinului judecătorului la înfăptuire a actului de justiție

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Întocmirea actelor de procedură în strictă conformitate cu prevederile codurilor de procedură civilă, penală, și contravențional și actele necesare pregătirii cauzei spre examinare;
 2. Acordarea sprijinului necesar judecătorului la înfăptuirea actului de justiție;
 3. Punerea în aplicarea ale actelor legislative și normative;
 4. Pregătește cauzele pentru examinare și le prezină judecătorului;
 5. Informează participanții la proces despre utilizarea sistemelor înregistrare audio în ședința respectivă de judecată;
 6. Eliberează, la indicația judecătorului, copii de procese verbale și alte acte solicitate de participanții la proces.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

studii superioare juridice, diplomă de licență în dreptȘ

cunoașterea limbii de stat și rusă, cunoașterea altor limbi va constitui un avantaj.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Bibliografia concursului

Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr.514-XII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească ;

Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită al funcționarului public;

Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declarerea averii și intereselor personale;

Codul Contravențional al RM; Codul Civil și Procedură Civilă al RM; Codul Penal și Procedură Penală;

Constituția RM.