Grefier în cadrul Judecătoriei Soroca, cu activitatea în sediul secundar Florești

Judecătoria Soroca
Data limită de aplicare - 26.11.2021, 16:30
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la înfăptuirea actului de justiţiei, în conformitate cu standardele stabilite prin acordarea sprijinului necesar judecătorilor, asigurarea suportului administrativ şi organizaţional în scopul desfășurării efective a procesului de judecată

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Realizarea acţiunilor procedurale necesare pregătirii cauzelor spre examinare;
 • Asigurarea suportul organizaţional şi tehnic pentru buna desfăşurare a procesului de judecată;
 • Realizarea acțiunilor procedurale după finalizarea şedinţei de judecată. 

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare juridice, absolvite cu diplomă de licență sau studii medii de specialitate absolvite cu diplomă (studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență constituie un avantaj)

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Salariul pe funcție

De la 5970 Lei . În funcție de vechimea în muncă. Spor pentru grad profesional și spor lunar de performanță.

Bibliografia concursului

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Acte legislative specifice domeniului de specialitate:
 • Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova din 30.05.2003;
 • Codul Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova din 28.03.2003;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova din 26.10.2000;
 • Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002;
 • Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003;
 • Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova din 19.07.2018;
 • Legea nr. 514-XIII din 06 iulie 1995 privind organizarea judecătorească;
 • Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului;
 • Legea nr. 87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârii judecătoreşti;
 • Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10.02.2000;
 • Legea nr.59 din 15.03.2007 privind statutul și organizarea activității grefierilor din instanțele judecătorești.

3. Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

 • Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici şi a unor persoane cu funcție de conducere;
 • Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupției;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare;
 • Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr. 271-XVI din 18.12.2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice.
 1. Alte acte normative relevante:
 • Instrucțiunea cu privire la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curți de apel (Anexă la Hotărîrea CSM nr.142/4 din 04.02.2014);

Hotărîrea CSM nr. 338/13 din 12.04.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată