Inspector al Secţiei evidenţă contabilă şi retribuirea muncii

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 10.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Ţinerea evidenţei cheltuielilor speciale, este responsabil de asigurarea regimului secret. Asigură organizarea corectă a evidenţei salariilor, reţinerea impozitelor şi altor plăţi a angajaţilor cu regim secret.Organizarea, coordonarea şi perfecţionarea activităţii economico-financiare în cadrul aparatului central şi Direcţiilor generale teritoriale. Infăptuierea operaţiunilor şi evidenţa, încasarea, eliberarea şi păstrarea a mijloacelor băneşti şi documentelor de strictă evidenţă. Verificarea vechimii în muncă la angajaţii Centrului cu regim secret.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- Organizarea, coordonarea şi perfecţionarea activităţii economice în cadrul aparatului central şi Direcţiilor generale teritoriale;
- Asigurarea întocmirii şi prezentării a dărilor de seamă contabile în modul stabilit şi exercitarea controlului corectitudinii înregistrării datelor evidenţei contabile;
- Evidenţa cheltuielilor efectuate în cadrul activităţilor speciale de investigaţii exercitate de către subdiviziunile operative ale Centrului;
- Evidenţei salariilor, reţinerea impozitelor şi altor plăţi a angajaţilor cu regim secret.

- Înfăptuieşte operaţiunile de evidenţă, încasare, eliberare şi păstrare a mijloacelor băneşti şi documentelor de strictă evidenţă.

- Efectuarea inventarierii bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti aflate la bilanţa Centrului.

- Efectuarea serviciului diurn (24/24) în cadrul Centrului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii:  superioare de licenţă sau echivalente în domeniul economic, contabilitate şi finanţe.
Experienţă profesională: specializare în domeniul economic.

Cunoştinţe: 
            - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
            - cunoaşterea mijloacelor tehnice din dotare;
            - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, luare a deciziilor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică :  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  -  Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție;
 3. Legea nr.113 din 27,04,2007 Legea contabilității;
 4. Legea nr. 25-XVI din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 5. Legea nr. 325  din  23.12.2013 privind testarea integrității instituționale;
 6. Hotărârea Guvernului R.M. nr. 664  din  30.08.2013, cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Național Anticorupție;
 7. Ordinul MF nr.216 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidența contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.