Inspector (pe perioadă determinată), Direcția unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 13.09.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de către șeful direcției/șefului adjunct al Direcției unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor (în continuare Direcția) cu eficiență, eficacitate și economicitate maximă, prin implementarea strategiilor de dezvoltare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Contribuirea la asigurarea implementării politicilor și strategiilor în domeniul siguranța, alimentelor, calității, igienei produselor alimentare.
 2. Efectuarea controalelor de stat în unitățile de comerț/alimentație publică.
 3. Prelucrarea și raportarea șefului direcției datele transmise din STSA referitoare la activitatea la domeniul de competență.
 4. Acordarea consultanței privind protecția consumatorilor, inclusiv examinarea demersurilor, sesizărilor, petițiilor, etc.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licență sau echivalente în  domeniu.

Abilități: abilități de a răspunde solicitărilor funcției,  lucru cu informația, abilități de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate  profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

   Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică temporar vacantă, indicat pe pagina oficială web ANSA:  www.ansa.gov.md, rubrica: funcții vacante, modulul: funcții publice vacante. 

  Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6320 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova.
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

Legea privind siguranța alimentelor nr. 306 din 30.11.2018;

Legea nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;

Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

Legea nr. 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;

Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară

Legea nr. 105 din 13.03.2003 cu privire la protecția consumatorului;

HG nr.722 din 18.07.2018  cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățămînt general;

HG nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior;

HG nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică;

HG nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfășurarea comerțului cu amănuntul;

HG nr. 65 din 26.01.2001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare și nealimentare;

HG nr. 955 din 21.08.2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcționare a pieților;

HG nr. 1211 din 04.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie;

 • Codul Contravențional al Republicii Moldova;
 • Codul Muncii al Republicii Moldova;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova.