Inspector, Post vamal Gura Bîcului (PVIC) – 1 unitate; Inspector, Post vamal Săiți (PVFS, rutier) – 1 unitate; Inspector, Post vamal Criuleni 14,18 (PVIC) – 1 unitate; Inspector, Post vamal Sănătăuca pod (PVIC) – 1 unitate; Inspector, Post vamal Rezina pod (PVIC) – 1 unitate. , Biroul Vamal Centru

Serviciul Vamal
Data limită de aplicare - 18.08.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Implementarea măsurilor optimale la aplicarea legislației vamale, controlul mijloacelor de transport utilizate în traficul international de mărfuri și pasageri, mărfurilor trecute peste frontier vamală și asigurarea încasării drepturilor de import și export prevăzute de legislația în vigoare

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea controlului vamal și vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală de către persoanele fizice și juridice, precum și încasarea corectă a drepturilor de import/export, stabilite de legislația în vigoare.
 2. Perfectarea documentelor vamale în vederea plasării mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri sau destinații vamale.
 3.  Asigurarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului  de  mărfuri și pasageri.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:

 • Pentru funcția de inspector/inspector superior/inspector principal în posturile vamale: superioare de licență sau echivalente în domeniile activitate vamală, drept, economie.
 • Cunoştinţe de operare la computer.
 • Cunoştinţe de operare la computer pentru funcția de inspector superior Secția Securitate informațională : SQL, Visual FoxPro, Java, lucrul cu bazele de date.

 

Va constitui un avantaj:  

 • Domiciliul persoanei în raza (localitatea) biroului/postului vamal respectiv;
 • Cunoașterea unei limbi moderne de circulație internațională.
 • Cursuri de perfecţionare profesională în domenii aferente.
 • Permis de conducere categoria „C”.

 

Cunoştinţe:

-   Cunoaşterea legislaţiei în domeniul vamal;

 • Cunoașterea sistemului administrativ al Republicii Moldova

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  • Copia livretului militar sau a certificatului de recrut;
  • Certificatul medical Forma 086-U (poate fi substituit cu declarația pe propria răspundere: vezi http://www.customs.gov.md); 
  • Chestionar (vezi http://www.customs.gov.md);
  • Declarația cu privire la acceptarea controlului special (vezi http://www.customs.gov.md);
  • Declarația de neafinitate cu broker vamal (vezi http://www.customs.gov.md);
  • Acte ce atestă participarea la activităţi de voluntariat dacă candidatul consideră că este necesar;

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

Legea nr.270/2018

Bibliografia concursului

Bibliografie: vezi web site: www.customs.gov.md