Inspector principal Direcția sinteză, asistență juridică și control, Direcția sinteză, asistență juridică și control

Inspecția Financiară
Data limită de aplicare - 30.08.2022, 16:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Elaborarea, analiza şi monitorizarea activităţii de inspectare (control) financiar a Inspecţiei financiare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Acordarea suportului metodologic şi informativ cu privire la aplicarea conformă a actelor normative din domeniu şi alte documente pentru realizarea calitativă a inspectărilor (controalelor) financiare;
  2. Generalizarea, analiza şi raportarea rezultatelor activităţii de inspectare (control) financiară a Inspecţiei financiare;
  3. Ghidarea şi executarea procesului de elaborare a planurilor anuale şi strategice, a Programului activităţii de inspectare (control) financiară a Inspecţiei financiare;
  4. Asigurarea cooperării externe, inclusiv internaţionale;
  5. Întocmirea şi prezentarea informaţiilor relevante ce ţin de activitatea Inspecţiei financiare, inclusiv prin plasarea pe pagina web;
  6. Întocmirea şi prezentarea informaţiilor relevante ce ţin de activitatea Inspecţiei financiare la solicitarea Ministerului Finanţelor sau altor organe ierarhic superioare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii:  Inspector principal: superioare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.

Experienţă profesională

Inspector principal: 2 ani de experiență profesională în domeniu, abilități de utilizare a computerului.

Condiții de încadrare: Starea sănătății să permită exercitarea obligațiilor conform funcției deținute. În executarea funcțiilor sale, angajații Inspecției efectuiază (în permanență) călătorii de serviciu în baza autorizației Inspecției.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Copia carnetului de muncă și/sau certificatelor ce atestă activitatea profesională de la 01.01.2019 până în prezent

  Copia livretului militar

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7620 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 •    Acte normative în domeniul serviciului public
 1. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public.
 2. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.
 3. Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 4. Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 • Acte normative în domeniul de specialitate

5.  Legea nr. 181 din 25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale;     

 1. Legea contabilităţii nr.113-XVI  din 27.04.2007.

7.   Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;

8.   Legea nr. 325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;

 1. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI  din 24.10.2008.
 2. Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 cu modificările ulterioare.
 3. Codul muncii nr.154-XV din 28 martie 2003 cu modificările ulterioare.
 4. Legea nr.845-XII  din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
 5. Legea nr.1134-XIII din 02.04.97 cu privire la societăţile pe acţiuni.
 6. Legea nr.397-XV  din 16.10.2003 privind finanţele publice locale.
 7. Legea nr.1308-XIII  din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pământului.
 8. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 9. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative.
 10. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
 11. Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
 12. Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală.
 13. Hotărârea Guvernului nr.1026 din 02.11.2010  privind organizarea activităţii de inspectare financiar.
 14. Hotărârea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din RM.

 

Funcții publice similare

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

Consultant principal al Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară (FP40) - 1 funcție vacantă., Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

: consultant principal al Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară (FP 39) - 1 funcție vacantă., Secției coordonarea politicilor bugetare din cadrul Direcției politici și sinteză bugetară

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

consultant principal al Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale (FP 59) - 1 funcție vacantă., Secției finanțele în sănătate și protecție socială din cadrul Direcției politici bugetare sectoriale

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

consultant principal al Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă (FP 113) – 1 funcție vacantă., Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă

Ministerul Finanțelor (+trezoreriile)

consultant principal al Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă (FP 113 B) – 1 funcție vacantă, Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă