Inspector principal (fpe) în cadrul Centrului de Sănătate Publică Orhei (cu statut de direcție)

Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Data limită de aplicare - 26.10.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul sănătății publice, inclusiv controlul de stat asupra activității de întreprinzător în domeniul de competență în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 8 iunie 2012.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 • Asigurarea coordonării realizării funcției de control de stat în sănătate, în domeniile de competență, conform legislației în vigoare și ale metodologiei de control în teritoriul deservit.
 • Asigurarea controlului privind realizarea planurilor de dezvoltare socială și economică în teritoriul deservit, a programelor complexe de ocrotire a sănătății populației, a mediului înconjurător, de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, a programelor de instruire și educație
 • Participarea la planificarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea controlului de stat în sănătate în teritoriul deservit.
 • Examinarea petițiilor persoanelor fizice și juridice conform domeniului de competență;
 • Întocmirea proceselor verbale de constrângere administrativă în cazul stabilirii abaterilor de la legislația sanitară în vigoare;
 • Asigurarea prezentării informațiilor periodice Inspectorului sanitar de stat din teritoriu și conducerii Agenției referitor la activitatea în domeniul de competență.
 • Evaluarea și analiza rezultatelor inspecției în domeniul respectării legislației sanitare la nivel teritorial, cu prezentarea informațiilor periodice Inspectorului Sanitar de Stat din teritoriu.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă; g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

-       Studii superioare medicale în domeniul sănătății publice
-       Experiență profesională în domeniu nu mai puțin de 2 ani
-       Pregătirea postuniversitară, confirmată documentar.
-       Categorii de atestare, confirmate documentar.
-       Recomandări de la activitățile anterioare.
-       Cunoașterea calculatorului, Word, Excel, Power Point

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Certificatul medical
  Dacă în fișa postului pentru funcția respectivă, sunt stabilite cerințe speciale de sănătate
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1.    formularul de participare (conform modelului www.ansp.md/index.php/category/posturi-vacante)
  2.    CV-ul (conform modelului Europass);
  3.   copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  -       Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora;
  -          Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (conform modelului www.ansp.md/index.php/category/posturi-vacante). În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Alte modalități - Prin poștă, email sau personal.

Bibliografia concursului

1.        Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008
2.        Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008
3.        Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016 
4.        Legea nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative
5.        Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
6.        Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice
7.        Legea nr. 131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
8.        Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică
9.        Legea nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice
10.    Legea nr. 382/1999 cu privire la circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor
11.    Legea nr. 186/2008 privind securitatea și sănătatea în muncă
12.    Hotărârea Guvernului nr. 1090 din  18.12.2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
13.    Hotărârea Guvernului nr. 820 din 14 decembrie 2009 „Cu privire la Comisia extraordinară de sănătate publică;
14.    Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.200