inspector principal în cadrul Inspecției teritoriale de muncă Cahul, Inspecția teritorială de muncă Cahul (raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia)

Inspectoratul de Stat al Muncii
Data limită de aplicare - 09.03.2022, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Exercitarea controlului aplicării actelor legislative şi normative ce ţin de relaţiile de muncă din teritoriul arondat;
 2. Examinarea, în modul şi termenii stabiliţi, a petiţiilor şi sesizărilor ce abordează probleme din domeniul relaţiilor muncă;
 3. Acordarea, la solicitare, a consultanței, în domeniul relaţiilor de muncă, în mod gratuit, angajatorilor și salariaților;
 4. Participarea, de comun cu reprezentanţii Administraţiei Publice Locale de nivelul II, structurilor Administraţiei Publice Centrale desconcentrate în teritoriu şi reprezentanţii partenerilor sociali, la desfăşurarea meselor rotunde, ateliere, întruniri cu tematici din domeniul relaţiilor de muncă.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • să posede studii superioare în domeniul dreptului sau economiei, absolvite cu diplomă de licenţă;
 • să posede cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
 • să posede abilităţi şi aptitudini necesare: capacitate de analiză, comunicare, decizie, iniţiativă, creativitate, inteligenţă, responsabilitate şi perseverenţă, loialitate, comportament etic și integritate profesională;

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar
 • Alte documente necesare:
  • curriculum vitae;
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (pe pagina web).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7310 Lei

Bibliografia concursului

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Codul Muncii
 3. Codul Administrativ
 4. Convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova

 

Nr. 81 – privind inspecția muncii în industrie și comerț.

Nr. 87* - privitoare la libertatea asocierii și protecția dreptului la organizație

Nr. 98* - privind aplicarea principiilor dreptului la organizație și de purtare a tratativelor colective.

Nr. 129 – privind inspecția muncii în agricultură

Nr. 155 – privind securitatea și igiena muncii și mediul de muncă.

Nr. 182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor și acțiunea imediată în vederea eliminării lor.

Nr. 184 – privind securitatea și igiena muncii în agricultură.

.

 1. Legi din domeniul  muncii

Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii.

Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

                        Legea nr.133 /2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Legea 186/2008 securității și sănătății în muncă.

 

 1. Acte normative adoptate prin Hotărîre de Guvern

Regulamentul Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 788/07.10.2013.

Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr. 1361/22.12.2005

Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 95/2009.

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova privind modul de reglementare a salarizării în sectorul real și sectorul bugetar (nr. 743/ 2002; nr. 152/ 2004).

Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Cerințelor minime de Securitate și Sănătate în Muncă (nr. 95/ 2009; 80/ 2012; 353/2010; 584/2016; 603/2011; 906/2020).