Inspector principal, Secția controlul protecției plantelor, semințelor și a materialului săditor (domeniul PUFF), Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor municipiul Chișinău, cu sediul: mun Chișinău, str. Vasile Lupu 48 A

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 25.11.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de ANSA și Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor municipiul Chișinău, efectuarea supravegherii și controlului de Stat asupra respectării legislației în vigoare privind gestionarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Efectuarea controalelor planificate privind gestionarea PUFF;

 2. Monitorizarea asupra utilizării PUFF de către agenții economici, precum și prezentarea de către aceștia a informației necesare privind aceste activități;

 3. Supravegherea și controlul aplicării utilajului tehnologic, inclusiv specializat, la utilizarea, fabricarea, ambalarea și reambalarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților;

 4. Monitorizarea și organizarea acțiunilor de urgență privind lichidarea promtă a focarelor / invaziilor de organisme dăunătoare cu dezvoltare în masă;

 5. Recepționarea, analiza, sistematizarea și generalizarea rapoartelor privind acțiunile de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, derularea masurilor de protecție, scopul și utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților de la beneficiarii funciari.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice:

 • studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul agronomie, protecția plantelor;
 • cunoașterea la nivel avansat a programelor de operare la calculator Ms Windows, Ms Office;
 • cunoștințe în elaborarea proiectelor de documente;
 • preferabil deținerea permisului de conducere.

Experienţă profesională: 2 ani experiență profesională în domeniu, experienţă în serviciul public constituie un avantaj.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, responsabilitate, punctualitate, disciplină, diplomație, corectitudine, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord cu  privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la  funcția publică vacantă.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere cît și Acordul cu  privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la  funcția publică vacantă le accesați de pe pagina wen ANSA: www.ansa.gov.md, rubrica: Funcții vacante, Modulul: Funcții publice vacante.

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, după caz.

  Copia certificatului de căsătorie, în cazul dacă numele din diploma de studii nu corespunde cu cel din buletinul de identitate.

  Dosarele incomplete, sau depuse dupa data limită de depunere a dosarelor nu vor fi examinate.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7720 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr.325/2013 privind evaluarea integrităţii instituționale;
 • Legea nr.82 din 25.05.2017 integrității.
 • Actele normative în domeniul de specialitate:
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
 • Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Legea nr. 68/2013 despre semințe;
 • Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;
 • Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător ;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 558/2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în R. Moldova a unor organisme de carantină;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 594/2011 cu privire la aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pe teritoriul R. Moldova;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;
 • Hotărârea Guvernului  Republicii Moldova nr. 90/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea;
 • Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1045/2005 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 600  din 27.06.2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.