Inspector principal, Secția controlul siguranței alimentelor (domeniul origine animală), Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor municipiul Chișinău, cu sediul mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 48a

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 05.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

      Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de  Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor, mun. Chișinău, contribuie la realizarea obiectivelor  propuse prin promovarea și implementarea a politicii statului în domeniul de reglementare și control pentru siguranța și calitatea produselor alimentare.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Inspectarea, supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici din raza de acoperire din punct de vedere al siguranței și calității produselor alimentare, materialelor care vin în contact cu produsele alimentare şi protecției consumatorilor, realizarea Planului prind controlul oficial/inopinat și în caz de necesitate constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul Contravențional;
 2. Monitorizarea operatorilor din sectorul alimentar privind cerinţele de siguranţă alimentară şi bunele practici, inclusiv analiza riscurilor şi punctelor critice de control (HACCP), bunele practici în agricultură (GAP), bunele practici de fabricaţie (GMP) şi bunele practici de igienă (GHP) pentru a asigura respectarea normelor legale, inclusiv a celor cu privire la modernizarea unităţilor din sectorul alimentar;
 3. Asigurarea organizării instruirilor, meselor rotunde cu administrația publică locală, operatorii din businessul alimentar şi reprezentanții instituțiilor preşcolare şi şcolare, etc.;
 4. Perfectarea și eliberarea actelor permisive în conformitate cu legislația în vigoare;
 5. Implementarea programelor de monitorizare și control pe domeniul siguranței și calității produselor alimentare de origine animală;
 6. Supravegherea şi monitorizarea unităţilor de producere carne roșie, carne de pasăre, ouă pentru consum, lapte şi produse lactate, peşte şi produse din peşte, miere şi produse apicole pe întreg lanţul alimentar.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul medicinii veterinare.

Experienţă profesională: 2 ani în domeniul medicinii veterinare, preferabil experiență în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md: rubrica  funcţii vacante, modulul: funcții publice vacante;

  Nota: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreuna cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. Candidații depun documentele personal, prin posta sau e-mail (cu condiția ca candidații vor prezenta in ziua concursului toate actele in original pentru autentificare).

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7310 Lei

Bibliografia concursului

        Constituția Republicii Moldova

 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 1. Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 2. Legea nr 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 4. Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

Legea Nr. 221  din 19.10.2007  privind activitatea sanitar-veterinară;

Legea Nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor;

Legea Nr. 279 din 15.12.2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare;

Lege Nr. 50 din 28.03.2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare şi cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor

Lege Nr. 296 din 21.12.2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;

Hotărârea Guvernului Nr. 1280 din 26.12.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

Hotărârea Guvernului Nr.1191 din 23.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale​;

Hotărârea Guvernului Nr.1004 din 25.10.2010 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetală și animală;

Hotărârea Guvernului Nr. 520 din 22.06.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare;

Hotărârea Guvernului  Nr. 435 din 28.05.2010 privind aprobarea Regulilor specific de igienă a produselor alimentare de origine animală;

Hotărârea Guvernului Nr. 1112 din 06.12.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală;

Hotărârea Guvernului Nr. 298 din 27.04.2011 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precum şi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală;

Hotărârea Guvernului Nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

Hotărârea de Guvern Nr. 385 din 25.06.2009 cu privire la unele măsuri pentru organizarea și efectuarea certificării sanitar-veterinare;

Hotărârea Guvernului Nr. 208 din  20.03.2013 cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare;

Hotărârea Guvernului Nr. 1408 din 10.12.2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare;

Hotărârea Guvernului Nr. 782 din 01.09.2010 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind prelevarea probelor oficiale de la animale vii și din produsele de origine animală;

Hotărârea Guvernului Nr. 720 din 28.06.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Produse din carne,,;

Hotărârea Guvernului Nr. 1406 din 10.12.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine;

Hotărârea Guvernului Nr. 1081 din 22.09.2008 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind stabilirea regulilor de control şi supraveghere a unor encefalopatii spongiforme transmisibile;

Hotărârea Guvernului Nr. 696 din 04.08.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Carne-materie primă. Producerea, importul şi comercializarea,,;

Hotărârea Guvernului Nr.1086 din 22.12.17 pentru aprobarea Regulamentului sanitar-veterinar cu privire la stabilirea normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezenta de Trichinella în carne;

Hotărârea Guvernului Nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Codul Contravențional al Republicii Moldova;

Codul Administrativ al Republicii Moldova;

Codul Civil al R. Moldova;

Codul de Exucutare al R. Moldova