Inspector principal, Secția supravegherea sanitar-veterinară, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor municipiul Chișinău, cu sediul: mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 48 A

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 25.11.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea sarcinilor trasate de ANSA și răspunde de aplicarea legislației sanitar – veterinare în domeniul apărării sănătății animalelor și a sănătății publice veterinare, protecției și bunăstării animalelor și protecției mediului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Controlul în teritoriul supravegheat asupra aplicării şi respectării prevederilor normelor sanitar-veterinare;
 2. Controlul privind respectarea cerinţelor sanitar-veterinare în procesul, exportului, importului şi mișcărilor animalelor, medicamentelor de uz veterinar precum şi al furajelor în perimetrul zonei supravegheate;
 3. Planificarea activităţilor și întreprinderea acţiunilor de intervenţie pentru combaterea epizootiilor în rândul animalelor şi coordonarea activității grupurilor de lucru pentru fiecare situaţie de criză;
 4. Inspectarea farmaciilor veterinare și colectarea datelor privind circulaţia şi modul de utilizare a medicamentelor de uz veterinar în ferme de animale și de la medicii veterinari de liberă practică;
 5. Întocmirea şi transmiterea la Agenţie şi I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar în termenul stabilit a datelor necesare privind evaluarea situației epidemiologice  în teritoriu;
 6. Implementarea Programului Național de supraveghere a materialelor furajere;
 7. Constatarea, în calitate de agent constatator, a cauzelor  de încălcare a prevederilor legislației în domeniul activităţii sanitar-veterinare.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare absolvite cu diploma de licenţă sau echivalente în domeniu medicinii veterinare; cunoașterea la nivel avansat a programelor de operare la calculator Ms Windows, Ms Office, cunoștințe în elaborarea proiectelor de documente. Preferabil deținerea permisului de conducere.

Experienţă profesională: 2 ani experiență profesională în domeniu medicinii veterinare, preferabil experienţă de muncă în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, responsabilitate, punctualitate, disciplină, diplomație, corectitudine, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Candidații care dețin acte de studii eliberate de instituțiile de învățământ acreditate în țara de proveniență urmează să prezinte Certificatul de recunoaștere și echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova, după caz;

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.

  Formularul de participare la concurs, declarația pe propria răspundere cît și acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică sunt atașate pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md, funcții vacante, modulul: funcții publice vacante.

   

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7720 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
 • Legea nr. 82/2017 integrității.
 • Actele normative în domeniul de specialitate:
 • Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
 • Legea nr.231/2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
 • Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 • Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr.50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 • Legea nr.70/2006 apiculturii;
 • Legea nr.119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1007/2008 cu privire la aprobarea unor norme sanitar-veterinare;
 • Hotărârea Guvernului nr.507/2012 pentru aprobarea unor norme privind identificarea şi trasabilitatea animalelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 93/2012 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor de uz veterinar;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1530/2007 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea criteriilor pentru programele de eradicare şi control al unor boli la animale;
 • Hotărârea Guvernului nr.667/2010 cu privire la păşunat şi cosit;
 • Hotărârea Guvernului nr. 398/2012 pentru aprobarea unor Norme sanitar – veterinare privind controlul şi reducerea prevalenței salmonelelor în efectivele de animale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 264/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 600/2018 cu privire la organizarea si funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116-XVI din 19.07.2019.