Inspector superior, Direcția protecția plantelor.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 01.09.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Supravegherea și controlul efectuării observărilor sistematice asupra fazelor fenologice ale culturilor agricole în raport cu stadiile de dezvoltare a dăunătorilor și a bolilor, cercetărilor sistematice ale suprafețelor agricole și avertizării oportune a beneficiarilor funciari despre apariția lor. 

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Inspectarea și monitorizarea depistărilor la timp, localizarea și observarea permanentă asupra dezvoltării organismelor dăunătoare la culturile pomicole cu avertizarea oportună a beneficiarilor funciari;
 2. Inspectarea și controlul realizărilor de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea și tipul lor de proprietate, măsurilor de protecție a plantelor și lichidarea focarelor de organisme periculoase;
 3. Instruirea personalului de specialitate în domeniul protecției plantelor și carantinei fitosanitare la nivel teritorial;
 4. Recepționarea, sistematizarea și generalizarea informațiilor săptămânale, rapoartelor lunare și anuale prezentate de către subdiviziunile teritoriale ale ANSA, cu elaborarea notelor informative.
 5. Organizarea instruirilor, meselor rotunde, ședințelor de lucru privind executarea uniformă de către operatorii agricoli a prevederilor legale în domeniul protecției plantelor.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare, de licenţă sau echivalente de specialitate, preferabil în domeniul protecţiei plantelor.

Experienţă profesională: 1 an experienţă profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile publice vacante, indicat pe pagina oficială ANSA: www.ansa.gov.md: rubrica: funcții vacante, modulul funcții publice vacante

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7310 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public :
 • Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcţionarului public.
 • Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și a intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară;

- HG nr. 356 din 31.05.2012 privind aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantină fitosanitară;

- HG nr. 557 din 22.07.2011 cu privire la aprobarea Normei privind anchetele care trebuie efectuate în scopul recunoașterii zonelor protejate din R. Moldova și a Normei de circulație a anumitor plante, produse vegetale sau a unor obiecte printr-o zonă protejată;

- HG nr. 558 din 22.07.2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în R. Moldova a unor organisme dăunătoare;

- Hotărârea Guvernului nr. 594 din 20.08.2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte pe teritoriul Republicii Moldova;

- Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;

- HG nr. 600 din 27.06.2018 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor”;

-HG nr. 464 din 23.05.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor.