Inspector superior (domeniul fitosanitar), Postul de inspecție la frontieră Criva-Mamaliga

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 31.10.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Realizarea procedurii la controlul încărcăturilor supuse controlului fitosanitar importate, exportate prin dispunerea măsurilor de carantină fitosanitară în scopul neadmiterii introducerii și răspândirii obiectelor de carantină.

Realizarea procedurii la controlul fitosanitar al produselor de uz fitosanitar și fertilizanți importate în scopul neadmiterii pe teritoriul Republicii Moldova al produselor care nu corespund cerințelor legislației naționale.

Controlul asupra implementării legislației în procesul exportului, importului și tranzitului produselor supuse controlului fitosanitar, materialului semincer, produselor de uz fitosanitar și fertilizanți.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Dispunerea acțiunilor, fără întârziere, până la excluderea oricăror suspiciuni sau neconformități  în vederea neadmiterii pe teritoriul Republicii Moldova a obiectelor de carantină. Exercitarea controlului fitosanitar al producției, materialelor și obiectelor supuse carantinei fitosanitare importate, exportate, exercitarea controlului importului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți;

 2. Controlul asupra respectării cerințelor fitosanitare al producției, materialelor și obiectelor supuse carantinei fitosanitare în procesul importului. Controlul asupra respectării cerințelor fitosanitare privind importul produselor de uz fitosanitar și fertilizanți a materialului semincer. Acordarea asistenței metodologice ce ține de importul producției, materialelor și obiectelor supuse controlului fitosanitar;

 3. Perfectarea și eliberarea actului fitosanitar pentru plante, produse vegetale, semințe, material săditor, altor materiale și bunuri supuse carantinei fitosanitare care se importă și circulă pe teritoriul țării;

 4. Perfectarea documentelor de însoțire la import;

 5. Ținerea registrelor privind controlul fitosanitar al producției importate și a mostrelor prelevate;

 6. Elaborarea ți prezentarea informațiilor zilnice, săptămînale, lunare și anuale privind efectuarea procedurilor fitosanitare la importul și tranzitul producției supuse controlului fitosanitar.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerințe specifice: Studii superioare de licență sau echivalente în domeniul protecției plantelor.

Experiență profesională:  1 an de experiența profesională in domeniu.

Abilități: abilități de lucru cu informația, abilități de utilizare a computerului, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situațiilor de conflict, comunicare eficientă,abilități de utilizare a utilajului, aparatajului din dotarea Postului.

Atitudini/comportamente:integritate profesională, respect fată de oameni, spirit de inițiativă, spirit de echipă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistență la efort și stres profesional, tendință spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere căt și Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă, indicat pe pagina oficială web ANSA: www.ansa.gov.md, rubrica: funcții vacante: modulul /Funcții publice vacante

  Certificat de recunoaștere și echivalare a diplomei de studii, după caz.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 6960 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituția Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Legea nr. 25/2008 cu privire la Codul de conduită a funcționarului public.
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.
 • Legea integrității nr. 82/2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea nr. 228/2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;

- Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi;

- Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;

- Hotărârea Guvernului nr.356/2012 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea  Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară;

- Hotărârea Guvernului nr.938/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului  de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

- Hotărârea Guvernului nr.594/2011 cu privire la aprobarea Cerinţelor speciale pentru introducerea şi circulaţia plantelor, produselor vegetale pe teritoriul Republicii Moldova.

- Hotărârea Guvernului nr.572/2012 cu privire la aprobarea Normei de instituire a unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport sau a unui organism dăunător din alte ţări şi care prezintă un pericol fitosanitar iminent.

- Hotărârea Guvernului nr. 558/2011 privind măsurile de urgență din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în R. Moldova a unor organisme de carantină;

- Hotărârea Guvernului nr. 90/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea.

- Codul Contravențional al Republicii Moldova.

- Codul Administrativ al Republicii Moldova.