Inspector superior, Direcția siguranța și calitatea produselor alimentare de origine nonanimală

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Data limită de aplicare - 12.10.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea implementării prevederilor legislației în vigoare privind siguranța și calitatea alimentelor la toate etapele de producție ale lanțului alimentar în domeniul Produselor ecologice, Produselor cu indicație geografică protejată (IGP), Specialităților tradiționale garantate (STG) și Produselor cu denumire de origine (PDO), calitatea fructelor și legumelor.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. 1.Controlul și supravegherea siguranței și calității produselor ecologice, cu Indicație geografică și denumire de origine (Calitatea fructelor și legumelor);

 2. Controlul producerii de înregistrare și certificare în domeniul calității și siguranței produselor ecologice, cu Indicație geografică și denumire de origine (Calitatea fructelor și legumelor);

 3. Implementarea programelor de monitorizare a siguranței și calității produselor ecologice cu Indicație geografică și denumire de origine (Calitatea fructelor și legumelor)<

 4. Efectuarea anchetelor de serviciu în cazul produselor neconforme pe domeniul de competență;

 5. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniu.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Cerinţe specifice: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalente în domeniu.

Experienţă profesională: 1 an experiență profesională în domeniu, preferabil experiență în serviciul public.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, abilităţi de utilizare a computerului, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: integritate profesională, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres profesional, tendinţă spre dezvoltare profesională si autoperfecționare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă.

  Formularul de participare la concurs, Declarația pe propria răspundere, Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului la funcția publică vacantă, le accesați de  pe pagina oficială ANSA/ rubrica: funcții vacante, modulul: funcții publice vacante, www.ansa.gov.md.

  Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învățământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 7720 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr 25/2008 cu privire la codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017.

      ·     Acte normative în domeniul de specialitate :

 • Legea nr. 119/2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți;
 • Legea nr.115/2005 cu privire la producţia agroalimentară ecologică;
 • Legea nr. 66/2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate;
 • Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
 • Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate și de bunăstare a animalelor;
 • Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare;
 • Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare;
 • Legea nr. 237/2018 cu privire la controlul de conformitate cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete;
 • Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor;
 • Hotărâre de Guvern nr.149/2006 pentru implementarea Legii cu privire la producția agroalimentară ecologică;
 • Hotărîre de Guvern nr.1078/2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 929/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerințe de calitate și comercializare pentru fructe și legume proaspete”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 520/2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1191/2010 Regulamentul sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din produsele alimentare de origine vegetală și animală;
 • Hotărârea Guvernului nr. 115/2013 privind controlul nitraților în procesele de origine vegetală;
 • Hotărîre de Guvern nr.884/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea mărcii naţionale „Agricultura Ecologică – Republica Moldova”;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1280/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 464/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind ținerea Registrului de stat al controalelor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 600/2018 cu privire la organizarea si funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
 • Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018.