Inspector superior , Direcția inspecția serviciilor sociale

Inspecția Socială
Data limită de aplicare - 17.07.2024, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la exercitarea controlului asupra implementării prevederilor actelor normative referitoare la stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale.

Salariul de funcție

De la 10150 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Exercitarea controlului de stat asupra implementării actelor normative  referitoare la stabilirea dreptului și acordarea serviciilor sociale, indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri, serviciul de asistență parentală profesionistă și serviciul social”Casa de copii de tip familial”;
 2. Monitorizarea și dispunerea efectuării măsurilor necesare în vederea remedierii deficiențelor constatate;
 3. Elaborarea rapoartelor în care se consemnează constatările misiunii de control efectuate, precum și propunerile de aplicare a măsurilor legale;
 4.  Constatarea contravențiilor privind acordarea serviciilor sociale;
 5. Examinarea petițiilor, adresărilor, demersurilor şi interpelărilor ce ţin de competenţa direcţiei, parvenite în adresa Inspectoratului şi a Ministerului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: studii superioare, de licență, sau echivalente preferabil în domeniul asistenței sociale,  de drept, sau alte domenii relevante;

Experiență profesională: 6 luni de experiență profesională în domeniu;

 • Specializarea în domeniul de activitate,

Abilități de utilizare a computerului.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și, după caz, ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională sau Declarația pe propria răspundere
  Copia carnetului de muncă, certificate privind actvitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 pot fi înlocuite cu declarația pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 • Codul Administrativ al Republicii Moldova;
 • Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de Conduită a funcționarului public;
 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2017;
 • Legea privind  protecția  datelor cu caracter personal  nr. 133/2011;
 • Legea nr. 133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social,
 • Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale,
 • Legea nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public,
 • Hotărârea  Guvernului nr.802 /2011 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Social de Stat;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1167 din 16-10 2008 pentru aprobarea Regulamentului
  cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social;
 •   Hotărârea Guvernului nr. 760 din  17.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a standardelor minime de calitate;
 •    Hotărârea  Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate;
 •   Hotărârea Guvernului nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” şi a Standardelor minime de calitate;
 •   Hotărârea Guvernului nr. 722 din 22.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipa mobilă” și a standardelor minime de calitate.

Funcții publice similare

Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant superior/ consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Specialist superior/ Specialistă superioară (perioadă nedeterminată), Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia planificarea, asigurarea și evidența personalului, Direcţia generală resurse umane

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant/ Consultantă (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică , Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

Consultant superior/ Consultantă superioară (perioadă nedeterminată), Direcția legislație şi reprezentanță, Direcţia generală juridică , Direcția legislație şi reprezentanță Direcţia generală juridică

Casa Națională de Asigurări Sociale

consultant principal/ consultantă principală (perioadă nedeterminată), Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane , Direcţia evaluarea, instruirea şi motivarea personalului, Direcţia generală resurse umane