ofiţer de urmărire penală al Direcţiei nr.3 în cadrul Direcţiei generale urmărire penală

Centrul Național Anticorupție
Data limită de aplicare - 06.05.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

reprezintă  protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni,  precum şi cercetarea infracţiunilor săvârşite, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1. Efectuarea urmăririi penale;
2. Dispunerea asupra acţiunilor sau măsurilor procesuale în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală şi Legii privind statutul ofiţerului de urmărire penală;
3. Asigurarea păstrării secretului, datelor ce constituie taina urmăririi penale prin limitarea accesului persoanelor neautorizate la cauzele penale şi materialele din gestiune;
4. Asigurarea legalităţii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a disciplinei executorii şi de serviciu;
5. Ţinerea la evidenţă a materialelor, cauzelor penale aflate în gestiune, mişcarea lor fiind reflectată în registrele respective, precum şi evidenţa obiectelor de preţ, alte bunuri, recunoscute şi anexate la cauzele penale în calitate de corpuri delicte; 
6. Efectuarea acţiunilor în vederea reparării prejudiciilor cauzate statului prin infracţiuni.

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

- vîrsta de pînă la 40 de ani, cu excepţia celei care, la data angajării, deţine grad special;

Studii: Superioare juridice

Experienţă profesională: va constitui un avantaj
Cunoştinţe: 
            - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
            - cunoaşterea mijloacelor tehnice din dotare;
            - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, luare a deciziilor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  -  formularul de participare la concurs (vezi varianta electronică: www.cna.md/functii-vacante/formular_participare_concurs.pdf), completat şi semnat olograf; 
  - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi varianta electronică:  https://cna.md/public/files/functii_vacante/acord_prelucrare_date.pdf), completat şi semnat olograf;
  - declaraţia pe proprie răspundere privind unele restricţii la angajare (vezi varianta electronică :  https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratia_restrictii_angajare.pdf), completat şi semnat olograf; 
  -  Certificatul medical (forma 086-U sau 086-E) şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere (vezi varianta electronică : https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_stare_sanatate.pdf şi https://cna.md/public/files/functii_vacante/declaratie_antecedente_penale.pdf)
  -  copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
  - 1 foto 3 x 4.
  - certificat(e) privind confirmarea stagiului de muncă începând cu 01.01.2019;
  * Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele în vederea verificării veridicităţii lor.calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

- Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
- Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.1298-XIII din 24.07.1997.
- Convenţia ONU împotriva corupţiei, ratificată prin Legea nr.158-XVI din 06.07.2007;
- Convenţia penală privind corupţia, ratificată prin Legea nr.428-XVdin 30.10.2003;
- Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;
- Legea integrităţii nr.82 din 25.05.2017;
- Legea Codul Penal al Republicii Moldova nr.985-XV din 18.04.2012;
- Legea Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003;
- Legea privind statutul ofiţerului de urmărire penală nr.333-XVI din 10.11.2006;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
- Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele legislative;
- Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Hotărârea Guvernului nr.664 din 30.08.2013, cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie.