Secretar Administrativ Superior

Agenția Relații Interetnice
Data limită de aplicare - 24.01.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

organizarea lucrului cu documentele

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Execută sarcini de secretariat sau de gestionare a documentelor: recepţionarea şi redirecţionarea apelurilor telefonice, sortarea şi distribuirea corespondenţei, introducerea informaţiei în bazele de date, înregistrarea şi expedierea documentelor etc.
 2. Asigură asistenţa logistică în organizarea şedinţelor;
 3. Pregăteşte scrisori standard în conformitate cu instrucţiunile primite;
 4. Îndeplineşte sarcini de complexitate simplă la indicaţie;
 5. Organizează înscrierea şi audienţa cetăţenilor;
 6. Execută controlul privind executarea documentelor în termen;
 7. Îndeplineşte atribuţii legate de sistematizarea documentelor, păstrarea acestora înainte de a fi transmise în arhivă, precum şi pregătirea lor pentru a fi transmise în arhivă;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • Studii medii de specialitate în domeniul secretariatului;
 • Preferabil experienţă profesională în domeniile relevante pentru această funcţie;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoașterea limbii engleze( este un avantaj);
 • Cunoştinţe de operare la calculator (MS Office)

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 3250 Lei

Bibliografia concursului

.