Secretar al Consiliului local

Primăria Cucuruzeni
Data limită de aplicare - 29.07.2022, 10:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

asigură buna funcționare a primăriei și a consiliului local

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

- asigură efectuarea lucrărilor de secretariat

- pregătirea materialelor pe marginea problemelor dezbătute în consiliul local

- primirea, distribuirea și întreținerea corespondenței

- organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective

- acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local

- ține evidența gospodăriilor țărănești

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • licențiat al unei facultăți de drept sau administrație publică
 • cunoașterea legislației
 • abilități de utilizare a calculatorului
 • disciplină și punctualitate
 • responsabilitate față de lucru încredințat
 • respect față de oameni
 • spirit de inițiativă
 • tendință către dezvoltare continua

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

1.Constituția Republicii Moldova

2.Acte normative în domeniu serviciului public

- Legea nr. 158 / 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr. 25/ 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale

- Legea nr.270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

- Legea nr.239/ 2008 privind transparenţa în procesul decizional

- Legea nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

- Legea cu privire la actele normative nr. 100/2017

- Legea privind accesul la informaţie 982/2000

- Legea integrității nr. 82/2017

3. Acte normative în domeniu administrației publice locale

 - Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

 - Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

 - Legea nr. 435 / 2006 privind descentralizarea administrativă

 -Legea nr. 764 / 2001 privind organizarea administrative-teritorială a Republicii Moldova