Secretar al Consiliului municipal Orhei, Consiliul municipal Orhei

Primăria municipiului Orhei
Data limită de aplicare - 29.06.2022, 17:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Exercitarea atribuțiilor de secretar al Consiliului municipal

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a şedinţelor Consiliului municipal Orhei şi a comisiilor lui de specialitate prin înştiinţarea convocării Consiliului, Comisiilor consultative, pregătirea şi repartizarea materialelor pe marginea problemelor supuse dezbaterilor în consiliul municipal şi participarea la şedinţele consiliului local;
 2. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat ale şedinţelor Consiliului şi a celor aferente şedinţelor, cu întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor precum şi întocmirea dosarelor în care se păstrează materialele şedinţelor desfăşurate ale Consiliului, contrasemnarea deciziilor adoptate şi a proceselor verbale ale şedinţelor, înregistrarea dispoziţiilor normative şi de personal ale primarului; asigurarea includerii actelor emise de autorităţile administraţiei publice a municipiului Orhei în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu cerinţele legal stabilite;
 3. Coordonarea acţiunilor desfăşurate în cadrul procesului decizional în instituţie şi a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, avizarea proiectelor de decizii şi acordarea asistenţei consilierilor, funcţionarilor, autorilor şi persoanelor interesate în elaborarea proiectelor de decizii, de dispoziţii normative ale primarului, comunicarea şi remiterea autorităţilor şi persoanelor interesate a actelor emise de consiliul municipal sau de primar;
 4. Coordonarea procedurilor consultării publice a proiectelor de decizii ale consiliului municipal și de dispoziții normative ale primarului, organizarea informării publicului referitor la deciziile adoptate și la dispozițiile emise, eliberarea copiilor de pe orice act din arhiva consiliului municipal, a copiilor și extraselor de pe actele emise, îndeplinirea actelor notariale conform Legii cu privire la notariat;
 5. Asigurarea bunei funcţionări a primăriei, coordonarea implementării politicilor de personal, acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniul activităţilor ce ţin de executarea atribuţiilor de funcţie, în aplicarea procedurilor de personal, evaluare a performanţelor profesionale individuale şi colective;

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

 • licențiat al unei facultăți (secții) de drept sau de administrație publică (art.37 al Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală);

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:

  Cuprinsul dosarului

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 •      Constituția RM nr. 1 din 29.07.1994;
 • Carta Europeană a Autonomiei Locale (STE. 122 – 1985);
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 • Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea cu privire la accesul la informare  nr.982-XIV din 11.05.2008;
 • Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.768 din 02.02.2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 121 din  04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice;
 • Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;
 • Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;
 • Legea nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice;
 • Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii;
 • Cod nr. 1163 din 24.04.1997 Cod Fiscal al RM:
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 967 din 09.08.2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 672 din 28.08.2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale;
 • Hotărârea Guvernului RM nr. 618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.