Secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare

Cancelaria de Stat
Data limită de aplicare - 15.11.2022, 17:00
Data limită de depunere a documentelor a fost prelungită.

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuirea la realizarea misiunii şi a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului.

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. asigurarea elaborării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului, a programelor şi planurilor ministerului;
 2. coordonarea activității subdiviziunilor aparatului central al ministerului, a structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului;
 3. asigurarea procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a executării obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului;
 4. controlul executării actelor normative care au fost iniţiate de minister;
 5. asigurarea elaborării proiectelor de acte normative;
 6. asigurarea avizării proiectelor de acte normative care au tangenţă cu domeniile de activitate date în competenţa ministerului;
 7. coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menținerea și dezvoltarea acestuia.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Experienţă profesională:

Minimum 5 ani de experienţă profesională în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale ministerului, experienţă managerială de cel puţin 2 ani.

Cunoştinţe: cadrul normativ în domeniile de competență ale ministerului și din serviciul public; administrația publică; management public; management organizaţional; politici publice; limbă de circulaţie internaţională la nivelul B2 (Legea 155/2011; verificare în cadrul concursului).

Abilităţi: gândire critică, analiză şi sinteză; planificare; organizare; luare a deciziilor; motivare; control; comunicare; lucru în echipă; de operare la calculator (Word, Excel, PowerPoint, Internet).

Atitudini/comportamente: integritate; respect pentru drepturile omului, nediscriminare şi egalitate de gen; deschidere față de cetățeni, mass-media și societatea civilă; iniţiativă; perseverenţă; creativitate; corectitudine; responsabilitate; reputație ireproșabilă (lipsa implicării în cazuri dubioase, inclusiv demonstrate prin investigații jurnalistice, stil de viață corespunzător veniturilor oficiale etc.).

Comisia de concurs își rezervă dreptul de a respinge candidații care atestă lipsa reputației ireproșabile, precum și a altor condiții.

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs (Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, anexa nr.1) care, după examinarea dosarelor (admiterea la concurs), prevede următoarele etape:

 1. competiția dosarelor;
 2. interviul.

Pentru fiecare etapă candidații vor fi notați cu un punctaj de la 1 (unu) la 10 (zece). Fiecare etapă este eliminatorie pentru candidații care vor obține un punctaj mai mic de 7,5.

Guvernul Republicii Moldova promovează diversitatea forței de muncă și principiile meritocrației în context organizațional. Toate persoanele care întrunesc condițiile menționate sunt încurajate să aplice la concurs.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Conceptul de dezvoltare instituțională

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022;
 3. Legea cu privire la Guvern nr.136/2017;
 4. Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 5. Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 6. Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;
 7. Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
 8. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
 9. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 10. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 11. Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
 12. Legea nr.5/2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați;
 13. Legea integrităţii nr.82/2017;
 14. Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 15. Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern;
 16. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
 17. Hotărârea Guvernului nr. 695/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare;
 18. Hotărârea Guvernului nr.595/2017 privind aprobarea structurii-tip a Regulamentului privind organizarea şi funcționarea ministerului;
 19. Hotărârea Guvernului nr.201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 20. Hotărârea Guvernului nr.610/2018 privind aprobarea Regulamentului Guvernului;
 21. Hotărîrea Guvernului nr.386/2020 cu cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice;
 22. Manuale/Materiale informative/metodice în domeniul managementului;
 23. Acte normative/programe/planuri din domeniile de competență ale ministerului;
 24. Rapoarte analitice/de evaluare în domeniile de competență ale ministerului (OCDE, SIGMA, Banca Mondială etc.)