Secretarul Consiliului satesc Moara de Piatra

Primăria Moara de Piatră
Data limită de aplicare - 15.07.2022, 16:30

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Organizarea eficienta a activitatii primariei si asigurarea legalitatii actelor emise de Consiliul satesc Moara de Piatra .

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

1.Planificarea si organizarea sedintelor Consiliului satesc.

2.Asigurarea legalitatii actelor emise de Consiliul satesc si primar .

3.Asigurarea comunicarii actelor adoptate .

4.Publicarea actelor in RSAL.

5.Exercitarea lucrarilor de secretariat .

6.Perfectarea actelor de stare civila .

Tip de angajare

Perioadă determinată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Candidatul la functia de secretar trebuie sa fie licentiat al unei facultati (sectii) de drept sau de administratie publica.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • Personal

Bibliografia concursului

1.Legea privind administratia publica locala nr.436 din 28.12.2006

2.Legea privind descentralizarea administrativa nr.435 din 28.12.2006 

3.Legea nr.158 din 04.08.2008 cu privire la functia publica si statutul functionarului public

4.Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative 

5. H.G nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publica cu societatea civila in procesul decizional 

6. Legea nr.133/2011 privind protectia datelor cu caracter personal 

7.H.G. nr. 672/2017 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la Registrul de stat al actelor locale 

8. Legea nr.270 cu privire la salarizarea in sectorul bugetar

9. Legea privind statutul alesului local

10.Codul muncii al RM

11.Codul civil al RM

12.Constitutia RM