Şef adjunct direcţie generală (perioadă nedeterminată), Casa Teritorială de Asigurări Sociale Teleneşti

Casa Națională de Asigurări Sociale
Data limită de aplicare - 13.05.2022, 15:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Contribuie la realizarea politicilor statului pentru garantarea drepturilor sociale ale cetățenilor prin organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților ce țin de deservirea populaţiei în domeniul asigurărilor sociale în teritoriul respectiv (șef Front Office).

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Sarcinile de bază:    

- Coordonarea, îndrumarea și controlul realizării activităţilor ce ţin de deservirea plătitorilor de contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

- Coordonarea, îndumarea şi controlul realizării activităţilor ce ţin de deservirea beneficiarilor de pensii, indemnizații, alocaţii şi alte prestaţii sociale

- Organizarea, coordonarea şi controlul eliberării şi evidenţei biletelor de tratament balneo-sanatorial

- Asigurarea informării eficiente a populaţiei din teritoriul deservit în domeniul asigurărilor sociale de stat

- Contribuirea la organizarea şi perfecţionarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: 

Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul administraţiei publice, drept, economie, finanţe, contabilitate;

 -   Cursuri de perfecţionare profesională (cursuri de specializare în domeniul administraţiei publice, comunicării organizaţionale)

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 • Alte documente necesare:
  1. acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 11110 Lei

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova
Acte normative în domeniul serviciului public
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului  public.
Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
Legea nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal
Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale
Acte normative  în domeniul  administraţiei  publice  centrale
Legea nr.136 /2017  cu privire la Guvern
Lege nr.100/2017 cu privire la  actele  normative 
Acte normative  în domeniul  de  specialitate
Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale

Legea nr.156/1998 privind  sistemul public de pensii

Legea nr. 206 /2021  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 

Legea  nr. 105 /2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj

Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale

Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii
Hotărârea Guvernului nr.230/2020 cu privire organizarea şi funcţionarea Casei Naţionale de Asigurări Sociale
Hotărârea Guvernului nr. 399/2021 pentru aprobarea Regulamentului administrării Registrului de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale

Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă 

Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă (Anexa nr.11)