Șef adjunct direcție, șef secție, Secția regimuri comerciale și organizația mondială a comerțului

Ministerul Economiei
Data limită de aplicare - 15.11.2021, 16:00

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Asigurarea și promovarea politicii statului în domeniul comerțului exterior precum și extinderea și diversificarea colaborării bilaterale și multilaterale reciproc avantajoase la nivel internațional în toate domeniile strategice pentru dezvoltarea economică a țării

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

 1. Elaborarea direcțiilor strategice ale politicii comercial-economice externe a statului şi coordonarea activității de realizare a acesteia, precum și elaborarea propunerilor privind reglementarea comerțului exterior;
 2. Negocierea şi coordonarea procesului de implementare a acordurilor de liber schimb, tratatelor bilaterale și multilaterale cu caracter economic şi investițional, precum și elaborarea propunerilor privind reglementarea comerțului exterior;
 3. Coordonarea activității în cadrul colaborării Republicii Moldova cu OMC, monitorizarea şi implementarea angajamentelor asumate fată de OMC;
 4. Monitorizarea și implementarea  politicilor în domeniul accesului pe piață, aplicării mecanismelor tarifare și netarifare în scopul reglementării comerțului exterior  prin prisma politicii fiscal-vamale a țării;
 5. Coordonarea procesului de instituire a grupurilor de lucru, activitatea cărora este reglementată prin acorduri, tratate interstatale, interguvernamentale, la nivel bilateral și multilateral cu caracter economic, organizarea și desfășurarea ședințelor acestora;
 6. Coordonarea procesului de implementare a prevederilor legislației în vigoare privind controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice
 7. Organizarea și managementul secției, după caz direcției, în lipsa șefului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs

Studii: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice, relații economice internaționale, management

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniu

Cunoştinţe:

- Cunoașterea legislației în domeniu;

- Cunoașterea procedurii civile, penale, inclusiv a procedurilor de achiziții;

- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel В1);

- Cunoștințe de operare la calculator.

Abilităţi: a planifica, a organiza, a negocia, a convinge, a motiva, a coordona, a monitoriza, a instrui, a prezenta, a controla, a lucra cu informația, a lua decizii, de analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, a argumenta, a comunica eficient (verbal şi în scris), a aplana situații de conflict, mobilizare de sine şi de echipă, a negocia, a forma şi a lucra în echipă, a utiliza mijloace tehnice de birou.

Atitudini/comportamente: Respect faţă de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă, integritate, nediscriminare și egalitate de gen.

Documente ce urmează a fi prezentate

 • Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
  Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 • Copia buletinului de identitate
  Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 • Documente ce atestă experiența profesională
  Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 • Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor

 • E-mail
 • Poștă
 • Personal

Salariul pe funcție

De la 14050 Lei

Bibliografia concursului

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul fiscal;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr. nr. 98/2012 privind administrația publică de specialitate;
 • Legea nr.82/2017 integrității.
 • Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea documentelor de politici publice.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 595/ 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

 • Legea nr. 820/17.02.2000 privind măsurile antidumping, compensatorii şi de salvgardare;
 • Legea nr. 218/01.06.2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 102/2018 cu privire la comisiile interguvernamentale de colaborare economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 442/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe;
 • Acord de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte din 27.06.2014
 • Acordul privind zona de comerţ liber în cadrul CSI, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011;
 • Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2006